Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Τήνος, 8 Δεκεμβρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ. πρωτ 11648
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                        Αριθμός Συνεδρίασης : 30/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                               

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τοποθέτηση προτομής του αειμνήστου Δημάρχου Τήνου Σίμου Ορφανού και ορισμό ενός δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής κρίσης περί αισθητικής αρτιότητας καλλιτεχνικών έργων του Π.Δ. 28/80.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση επικαιροποιημένης τοπογραφικής μελέτης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου "ΑΙΟΛΙΣ" Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: 
Υποβολή συμπληρωματικής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
 Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πύργου Τήνου».
Εισηγητής :  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Γ΄ τρίμηνο 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2019.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 1ου παραδοτέου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Πόλεως Τήνου».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α." Α φάση
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκρισης υπογραφής προγραμματικής Σύμβασης με το εργαστήριο οπλισμένου σκυροδέματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και της συμπεριφοράς υπό σεισμική δράση και περιβαλλοντική έκθεση και προτάσεις τυχόν επεμβάσεων των Σχολείων του Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ο και 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 15ο:
Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2018 – Πρωτοχρονιάς 2019 .
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2019 του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 18ο:
Ονοματοδοσία οδών και πλατειών Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος

ΘΕΜΑ 19ο:
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου για την διαχείριση στερεών φυτικών αποβλήτων Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Μίντζας

ΘΕΜΑ 20ο:
Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Τήνου (ως εταίρο) στη 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» (HORIZON 2020), για την ορθή διαχείριση των Υδατικών Πόρων του Νησιού και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων (HYDROUSA).
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 21ο:
Κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους ΚΑΠ (β΄ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 22ο:
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας