Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

«Έγκριση κατακύρωσης τριών σημαντικών έργων υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,8 εκατ. ευρώ»

Ο Δήμος Τήνου ανακοινώνει την κατακύρωση τριών σημαντικών έργων υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,8 εκατ. ευρώ. Οι εγκρίσεις αφορούν σε μια σειρά από δράσεις που σχετίζονται με αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων, με τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης της πόλεως καθώς και τον σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής 3 έργα:

 

Α) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το έργο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια σε εφαρμογή σχετικής Προγραμματικής συμφωνίας με τον Δήμο μας περιλαμβάνει τα:

Νηπιαγωγεία Τήνου: Αποξήλωση και την αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων στην περίφραξη, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της μελέτης.

1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου (νότιο νεοκλασικό κτίριο): Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα, ξύλινα, όμοιου σχεδιασμού και απόχρωσης, με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες για την βελτίωση της συνολικής ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.

2ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου: Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο ισόγειο κτίριο, με νέα, ξύλινα κουφώματα, όμοιου σχεδιασμού και απόχρωσης, με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες για την βελτίωση της συνολικής ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου. Επισκευή κιγκλιδωμάτων εντός του προαυλίου χώρου του σχολείου. Αποξήλωση και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων στην περίφραξη. Εργασίες μόνωσης δώματος στο διώροφο κτίριο, με τις κατάλληλες επιστρώσεις και επαλείψεις.

 

Β)«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ»

Το έργο προϋπολογισμoύ 423.387,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η αντικατάσταση θεωρείται απαραίτητη καθώς το υφιστάμενο δίκτυο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες, ενώ λόγω παλαιότητας υπάρχουν πολλές βλάβες με αποτέλεσμα να χάνονται από κρυφές διαρροές μεγάλες ποσότητες νερού ημερησίως.

 

Γ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ»

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 έτη, με δικαίωμα προαίρεσης άλλο ένα και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 1.125.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι με τον ορισμό αναδόχου θα είναι δυνατή η επεξεργασία 5.500 τόνων απορριμμάτων ανά έτος, με σκοπό την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και την παραγωγή κομπόστ τύπου Α.   Η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί  από μία μονάδα με μηχανική διαλογή, βιολογική επεξεργασία, μηχανική ραφιναρία, διαχείριση στραγγισμάτων κλπ, με πλήρη περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την αποτροπή της ρύπανσης και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Τήνου κ. Γ. Σιώτος τόνισε: «Προχωρούμε με σταθερά και ουσιαστικά βήματα την υλοποίηση έργων στο νησί μας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Τήνου. Σήμερα ανακοινώνουμε την έγκριση 3 έργων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου μας.

Το πρώτο αφορά στην αναβάθμιση σχολικών μονάδων. Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί επένδυση στο μέλλον του τόπου μας, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής.

Τα άλλα δύο έργα αναβαθμίζουν τις υποδομές και το περιβάλλον μας, προασπίζοντας ταυτόχρονα τη δημόσια υγεία. Αντικαθιστούμε τους απαρχαιωμένους σωλήνες ύδρευσης. Αλλά και προωθούμε τον σχεδιασμό μας για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μετά την επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και  Μονάδας Κομποστοποίησης του Δήμου Τήνου, σήμερα μπαίνει στη τελική ευθεία και η λειτουργία της απαραίτητης μονάδας που θα επιτρέψει την επεξεργασία 5.500 τόνων απορριμμάτων το χρόνο (Μεταβατική Περιόδος).

Μένουμε σταθεροί στις δεσμεύσεις μας για ένα καλύτερο αύριο. στοχεύοντας σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση».

Share:

24/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  30 Νοεμβρίου  2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 24/2020     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3. Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της «Παλλάδας» στην χώρα της Τήνου». 

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο: Οριστική παραλαβή του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (152/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (185/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (217/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση του σχεδίου υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την άμεση – βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Τήνου με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εκμίσθωσης χωρίς δημοπρασία δημοτικού ακινήτου (παλαιά σφαγεία) που βρίσκεται στην Κοινότητα Στενής.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο:Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης αγροτεμαχίου που χρησιμοποιείται για χώρος στάθμευσης οχημάτων στην θέση ΚΑΜΠΟΣ της ΤΚ Πανόρμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 11ο:Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο:Συγκρότηση επιτροπών έτους 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση χορήγησης  βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών.

Εισηγήτρια: Αλοιμόνου Ευγενία 

ΘΕΜΑ 15ο: Περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο: Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια καθώς και τη η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών

Εισηγητής: Δήμαρχος


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 


Share:

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Διακοπή υδροδότησης στη Στενή

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τήνος 27 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

Share:

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση

Δήμος Τήνου

Γραφείο Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Share:

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Πόρτο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Τήνος 23 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Share:

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

Κανένας μόνος του στην Πανδημία

 ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                 Τήνος, 18/11/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72

ΤΗΛ:   2283360116

ΦΑΞ:   2283360111

e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Share:

Εκτακτο Δελτίο Καιρικών Φαινομένων

 

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη νότια νησιωτική χώρα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (19-11-2020), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

 

Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης αναμένεται να εξασθενήσουν στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι της Παρασκευής

(20-11-2020) και στις υπόλοιπες περιοχές.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Share:

Δελτίο Τύπου: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναζητά συνεργάτες

ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                 Τήνος, 17/11/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72

ΤΗΛ:   2283360116

ΦΑΞ:   2283360111

e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

  

Share:

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Έκτακτο βοήθημα σε άπορα παιδιά του Δήμου Τήνου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  


ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Ο Δήμος μας αποδεχόμενος την ευγενική οικονομική προσφορά της κ. ROHRER KASER MARIANNAS προχωρά στην οικονομική βοήθεια άπορων παιδιών μας.

 Δικαιούχοι :

·         Άπορες οικογένειες με ανήλικα παιδιά έως 15 ετών (Γ' Γυμνασίου) .

·         Άπορες οικογένειες που έχουν έστω και ένα παιδί έως 18 ετών  με  αναπηρία 50% και άνω .

·         Άπορες πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες

Προϋποθέσεις

·         Να είναι δημότες- κάτοικοι  Δήμου Τήνου.

·         Το ετήσιο  συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει  τα  4.000 ευρώ - προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε παιδί (με 1 παιδί 5.200 €, με 2 παιδιά 6.400 €, με 3 παιδιά 7.600 €, με 4 παιδιά 8.800, κ.ο.κ.)

Γενικά και Ειδικά Δικαιολογητικά:

-Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ( υπάρχει συνημμένη ή δίδεται από την Υπηρεσία,)

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα

-Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και Ε1.

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Ζητείται Υπηρεσιακά).

-Για μονογονεϊκές οικογένειες, οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την επιμέλεια.

-Για απόδειξη αναπηρίας, Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.

Διαδικασία :

Σε όλες τις περιπτώσεις θα υποβάλλεται αίτηση- υπεύθυνη δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε με προκαθορισμένο ραντεβού, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

e-mail: dt.dioikisi@1516.syzefxis.gov.gr idellatola@1516.syzefxis.gov.gr

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2283360124, 2283360134

 

                                                            Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

 

                                                               Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Σεβασμός στο νόμο, αλλά και κοινή λογική χρειάζεται αυτές τις δύσκολες ημέρες

 

ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                   

Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 

ΤΗΛ:   2283360106                                                                     

ΦΑΞ:   2283360139

e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

         

Σεβασμός στο νόμο, αλλά και κοινή λογική χρειάζεται  αυτές τις δύσκολες ημέρες

Share:

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Κιονίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Τήνος  16 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

 

Share:

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Τήνος 16 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Share:

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Στο πρόγραμμα myKEPlive εντάσσεται ο Δήμος Τήνου

 

Συνεχίζεται η επέκταση του προγράμματος myKEPlive καθώς 34 επιπλέον Δήμοι, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν 58 ΚΕΠ, εντάσσονται στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι, τα ΚΕΠ που εξυπηρετούν τους πολίτες με βιντεοκλήσεις ανέρχονται πλέον σε 133 και οι Δήμοι στους οποίους υπάγονται σε 96.

Πρόκειται για τους Δήμους: Αθηναίων, Περιστερίου, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου(Αττικής), Αγίας Βαρβάρας, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Λαυρεωτικής, Αγρινίου, Τρίπολης, Καστοριάς, Έδεσσας, Ορεστιάδας, Μακρακώμης, Ναυπακτίας, Παλαμά, Θάσου, Τήνου, Πάρου, Κεντρικής Κέρκυρας, Μίνωα Πεδιάδας, Πύλης, Βοΐου, Λευκάδας, Ηράκλειας, Θέρμης, Παύλου Μελά, Βόλβης, Πωγωνίου, Σύμης και Ψαρών.

Επιπλέον, 715 υπάλληλοι των ΚΕΠ έχουν ήδη εκπαιδευτεί στον χειρισμό της πλατφόρμας, η οποία υπενθυμίζεται ότι διεκπεραιώνει μέσω βιντεοκλήσης διαδικασίες υψηλής ζήτησης για τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών: 1) Πληροφόρηση-Αίτηση, 2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία, 4) Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας.

Μέχρι σήμερα η υπηρεσία myKEPlive έχει διεκπεραιώσει 1.682 διαδικασίες, όπως αναλυτικά και ανά κατηγορία προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

ΥπηρεσίαΑριθμός ραντεβού
Πληροφόρηση – Αίτηση1.271
Εξυπηρέτηση από το δήμο σας337
Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία26
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις48
Σύνολο1.682
Share:

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας