Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

12/2021 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Τήνος,  24 Σεπτεμβρίου   2021                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αριθμός Συνεδρίασης : 12/2021     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 Λαμβάνοντας υπόψη:

 1.     Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τις εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκης περιορισμού τις διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2.     Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3.     Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τις διάδοσης τις πανδημίας»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 11.00 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 ΘΕΜΑ 1ο :Εξέταση αιτήσεως του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για παραχώρηση του παλαιού ιατρείου της Κοινότητας Πανόρμου Τήνου.

Εισηγήτρια : Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση άδειας εκσκαφής.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο: Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Γ΄ κατανομή) έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη   

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για μείωση του ύψους των καταβληθέντων μισθωμάτων του κυλικείου του Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου Τήνου.

Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη  

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων στο  3ο Νηπιαγωγείου Τήνου.

Εισηγήτρια : Δήμαρχος  

ΘΕΜΑ 6ο :Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του  Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».

Εισηγητής :  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου στην θέση ΚΟΣΣΙΝΙ, όμορο των εγκαταστάσεων δεματοποίησης, σε εκτέλεση της  σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταβατική διαχείριση στερεών αποβλήτων νήσου Τήνου» και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας του προσφερομένου ακινήτου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση αιτήσεως Κότσαλη Κωνσταντίνου του Νικολάου για παραχώρηση ή μη χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

Εισηγήτρια : Αλοιμόνου Ε.

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών μονάδων».

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για την  διοργάνωση διαγωνιστικού project φωτογραφίας στην Κοινότητα Κτικάδου (σχετ. η 45/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κτικάδου).

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση της 129/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

Εισηγητής :  Πρόεδρος  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος


 


Share:

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Προσλήψεις προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Τήνος, 23 Σεπτεμβρίου 2021         

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού, συγκεκριμένα:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

*ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

11 μήνες και όχι πέραν της  31.7.2022

1

*ΔΕ Βοηθών

Βρεφοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες και όχι πέραν της  31.7.2022

1

*ΥΕ Καθαριστριών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες και όχι πέραν της  31.7.2022

1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dnpdti@gmail.com .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-9-2021 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-10-2021.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 Σ. Κολοβού, Τηλέφωνο: 22830 22285, Ε-mail: dnpdti@gmail.com

Σ. Καλογερά, Τηλέφωνο: 22833 60114, Ε-mail: sotiria.kalogera@1516.syzefxis.gov.gr

Η Πρόεδρος

 

Χρυσούλα Πέτκοβιτς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2
 


Share:

Αιτήσεις μαθητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

 

Ο Δήμος Τήνου ανακοινώνει πως ξεκινούν οι αιτήσεις για τις εγγραφές των μαθητών στο Κοινωνικό φροντιστήριο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας προκείμενου να ενημερωθούν για τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τήνου εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας Ευαγγελιστρίας 72

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2283360134 -144

Email : dtkk@1516.syzefxis.gov.gr


ΑΙΤΗΣΗ 

Share:

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Τήνος: Ο απόλυτος προορισμός για φθινοπωρινές εξορμήσεις σύμφωνα με άρθρο της The Sunday Times

 Σε μία σημαντική χρονική στιγμή που η Τήνος επιδιώκει την επέκταση της τουριστικής περιόδου, το άρθρο στη “THE SUNDAY TIMES” επιβεβαιώνει ότι το νησί συνδυαστικά με την Αθήνα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για φθινοπωρινά ταξίδια. Και πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού η Τήνος προσφέρει εμπειρίες που κάνουν το ταξίδι αξέχαστο.

Share:

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ενημερώνουμε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ότι η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται ως την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.

Για  πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2283360134-144 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail:dtkk@1516.syzefxis.gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Share:

Διακοπή υδροδότησης από Αγιο Γεώργιο - Βρύση έως το Πόρτο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Τήνος 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Share:

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Τήνου απεστάλησαν τις προηγούμενες ημέρες ατομικές ειδοποιήσεις πληρωμής δημοτικών τελών (τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικού φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας), για τα έτη 2020 και 2021, προς τους πολίτες που είχαν προβεί στην υποβολή δηλώσεων διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους προς την υπηρεσία μας .


Επειδή η αποστολή των ανωτέρω ειδοποιήσεων καθυστέρησε με υπαιτιότητα της υπηρεσίας μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης των ανωτέρω τελών παρατείνεται μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2021.

Share:

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Τήνου

 

Δήμος Τήνου

                           Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                          

Δόμησης και Περιβάλλοντος 

Με δεδομένο του ενδιαφέροντος της τοπικής μας κοινωνίας ενημερώνουμε, ότι η Υπηρεσία μας κατόπιν των από 9 και 10 Σεπτεμβρίου αιτήσεων διέλευσης κι έχοντας πραγματοποιήσει πλήθος αυτοψιών τόσο στον χώρο εγκατάστασης των Α/Γ όσο και στην δημοτική οδό πρόσβασης, ώστε να προβεί στις για κάθε περίπτωση  προβλεπόμενες ενέργειες που επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία, χορήγησε, από σήμερα μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου, άδειες διέλευσης βαρέων οχημάτων από το δημοτικό οδικό δίκτυο με τους ακόλουθους όρους:

1.   Η μετακίνηση γίνεται με απόλυτη ευθύνη του αιτούντος για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, του οδηγού και του βοηθού του, όπως και για την ασφάλεια τρίτων.

2.     Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε παρέμβαση στο οδικό δίκτυο.

3.   Ο οδηγός πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των τεχνικών έργων του δρόμου (γέφυρες, κράσπεδα, πινακίδες κλπ) και σε περίπτωση ζημιών αυτές θα αποκαθίστανται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Share:

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Κάλεσμα Εθελοντών Εκπαιδευτικών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Τήνος, 9/9/2021

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:  10074 

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                         

Τηλ επικοινωνίας 2283360134-60144

e-mail: dtkk@1516.syzefxis.gov.gr

 

Θέμα: Κάλεσμα Εθελοντών Εκπαιδευτικών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τήνου απευθύνει εκ νέου κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2021-2022. 

            Στόχος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου  είναι η στήριξη των μαθητών του Δήμου μας και ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων. Στόχος μας η δημιουργία ίσων ευκαιριών για τα παιδιά του νησιού μας.

         Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εξαρτάται αποκλειστικά 

από τη συμμετοχή & την υποστήριξη των εθελοντών εκπαιδευτικών για το λόγο 

αυτό παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να προσφέρουν εθελοντικά 

τις υπηρεσίες τους, να απευθύνονται καθημερινά (08:00 – 14:00) από 

την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 

στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας. 


Τηλέφωνο Επικοινωνίας 22833-60134 και 60144,                               


e-mail: dtkk@1516.syzefxis.gov.gr


 Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

                                                           Ο Δήμαρχος Τήνου

                                                            Ιωάννης Σιώτος


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Share:

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη για την πρόσληψη σχολικών τροχονόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Τήνου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τήνος, 8 Σεπτεμβρίου 2021       

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά τριών (3) εθελοντών Σχολικών τροχονόμων για τα Δημοτικά Σχολεία Τήνου, συγκεκριμένα:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

2

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

3

30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν σε μία μόνο από τις παραπάνω σχολικές μονάδες, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κάθε σχολικής μονάδας.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  9-9-2021 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-9-2021 ΩΡΑ 15.00.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

1

10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

22830 22287

mail@1dim-tinou.kyk.sch.gr

2

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

22830 22358

mail@2dim-tinou.kyk.sch.gr

3

30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

22830 26230

mail@3dim-tinou.kyk.sch.gr

Η Πρόεδρος

 

Λουκριτία Άνδροβικ

 Share:

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Κιονίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Τήνος 07 Σεπτεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Σας γνωρίζουμε ότι λόγω έκτακτων εργασιών της υπηρεσίας  Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Τήνου θα γίνει διακοπή υδροδότησης στη περιοχή των Κιονίων,  σήμερα Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 9:45 το πρωί μέχρι το πέρας των εργασιών. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.


Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης

 

Ζαχαρίας Γιαννησόπουλος

 

Share:

Αντιπυρική Περίοδος 2021: «Μέτρα πρόληψης - Αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιών- Μέτρα προστασίας»

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αντιπυρική Περίοδος 2021: «Μέτρα πρόληψης - Αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιών- Μέτρα προστασίας» - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

 

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι η Αντιπυρική Περίοδος διαρκεί από 01-05-2021 έως και 31-10-2021. Παρακαλούμε τους πολίτες, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των νησιών του Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου (ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.α.)  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοίνα αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους.

Από την 01-06-2021 έως και την 31-10-2021 εκδίδεται ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτόν στο:  https://bit.ly/2RcEa12από την προηγούμενη ημέρα στις 12.30 μ.μ.

Share:

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Σταθερή και διαχρονική στάση κατά των ανεμογεννητριών - Να μην διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο της τοπικής μας κοινωνίας.ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                                                          ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τήνος  01/09/2021

 

 Θέμα: Σταθερή και διαχρονική στάση κατά των ανεμογεννητριών - Να μην διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο της τοπικής μας κοινωνίας.

 

Σε σχέση με τις πρόσφατες αναίτιες και συντονισμένες επιθέσεις από δημοτικές παρατάξεις και πολιτικούς φορείς ενάντια στο Δήμαρχο και ευρύτερα τη Δημοτική μας Αρχή θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι σταθερή διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη ήταν και είναι η στάση μας ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Ειδικά ο Δήμαρχος  από το 2015 ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ακόμα περισσότερο μετά την εκλογή του 2019 προχώρησε σε πλήθος νομικών/δικαστικών, θεσμικών και επικοινωνιακών ενεργειών, βρισκόμενος  στην πρώτη γραμμή, και σε όλα τα μέτωπα, μέσα και έξω από το νησί και τη Χώρα (Παρατίθεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά χρονολόγιο 86 ενεργειών!).

Όπως αντιλαμβάνεται ο καλόπιστος αναγνώστης το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών ρίχθηκε ενάντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στα Πράσσα –Πολέμου Κάμπος, γιατί εκεί η μάχη ήταν άνιση χάρη στην από 2004 «γενναιοδωρία και διορατικότητα» κάποιων που έχουν το θράσος να κουνάν και το δάκτυλο σήμερα!

Και για να καλυφθεί αυτή η ανισότητα η Δημοτική Αρχή κινήθηκε πολλές φορές εντός των ορίων νομιμότητας με πλείστους νομικούς ακροβατισμούς. Αποτελεί λοιπόν τουλάχιστον υποκριτικό, αλλά και υπονομευτικό του κοινού μας αγώνα κάποιοι να στοχοποιούν τη Δημοτική αρχή με ψέματα και ανακρίβειες. 

Εμείς με ρεαλισμό και σεβασμό προς τους κοινούς αγώνες που δώσαμε και ενόψει των πολλαπλών εκκρεμών δικαστικών και θεσμικών αγώνων του Δήμου κατά των ανεμογεννητριών, καλούμε τις υπόλοιπες παρατάξεις, αλλά και όλους τους πολίστες να  προκρίνουμε την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις που διασπούν το ενιαίο μέτωπο και μπορούν να δώσουν ανέλπιστα δώρα προς τους «επενδυτές», γιατί μπορεί να χάσαμε μια μάχη, όχι τον πόλεμο!

Ήδη με βάση βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook και δείχνει ότι τα φορτηγά παραβίασαν τις ώρες διέλευσης η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε σχετική αναφορά καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων και το Αστυνομικό Τμήμα Τήνου.

Συνεχίζουμε με κάθε νόμιμο θεσμικό, νομικό και διοικητικό μέσο τον αγώνα μας για την προστασία του μοναδικού χαρακτήρα του νησιού μας.

Share:

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας