Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση για την παραχώρηση παραλίας - αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ)

 

Ο Δήμος Τήνου καλεί τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχες της παραχώρησης της απλής χρήσης παραλίας – αιγιαλού χωρίς δημοπρασία (όμορες), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» όπως ισχύει, και επιθυμούν την παραχώρηση αυτού για τη διετία 2021 - 2022, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται. Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

(β) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),

(γ) άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

(δ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας και

(ε) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο

Το αντάλλαγμα για τους κατά τα ανωτέρω αιτούμενους χώρους θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Τήνου, τηλ.: 2283360136 e-mail: esoda@1516.syzefxis.gov.gr

.

Η Αντιδήμαρχος Τήνου

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ

 

Share:

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

2/2021 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 15 Φεβρουαρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                Αριθμός Συνεδρίασης : 02/2021 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

Share:

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021

1/2021 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  15  Φεβρουαρίου   2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 01/2021     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τις εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκης περιορισμού τις διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3. Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τις διάδοσης τις πανδημίας» 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 τις τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για μη  αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. Έτος 2021.

Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικον. Έτος 2021.

Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου  οικον. έτους 2021.

Εισηγητής : Δήμαρχος 


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e:presence.


Share:

Ο Δήμος Τήνου στο Forum των Νησιωτικών Προορισμών 2021

 


«Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος στον τουρισμό!»

Share:

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021

Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Αγίου Σώστη προς Πόρτο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Τήνος 10 Φεβρουαρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Share:

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

Αιτήσεις μείωσης τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2020

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020

 Από το Δήμο Τήνου ανακοινώνεται ότι, όπως και στην πρώτη περίοδο αναστολής των εμπορικών δραστηριοτήτων λόγω κορωνοϊού, οι επιχειρήσεις που έλαβαν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020 και διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα από 07/11-31/12/2020, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 4899/06.11.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αντίστοιχες ΚΥΑ παράτασης των μέτρων που ακολούθησαν, καθώς και την 32/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, και εξ αυτού του λόγου δεν έκαναν χρήση του παραχωρημένου από το Δήμο μας κοινόχρηστου χώρου, δικαιούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα επιστροφής του αναλογούντος στο ανωτέρω χρονικό διάστημα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων 2020 αποκλειστικά μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

https://dt.govapp.gr

            Στην πλατφόρμα αυτή οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εκτός από την συμπλήρωση των στοιχείων τους, θα πρέπει να επισυνάψουν και αντίγραφο του τελευταίου Ε3 που υπέβαλαν. Επιχειρήσεις με περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές.

            Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (τηλ.2283360136, email: esoda@1516.syzefxis.gov.gr)

Share:

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι σχετικά με την αποκομιδή των ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση, μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο του Δήμου 2283360100.

Κάθε Πέμπτη η Υπηρεσία Καθαριότητας πραγματοποιεί δρομολόγιο περισυλλογής των ηλεκτρικών συσκευών στη Χώρα, ενώ κάθε Παρασκευή συλλέγει τις συσκευές από τα Χωριά.

Τις συσκευές που έχετε προς απόρριψη τις τοποθετείτε δίπλα στους κάδους των σκουπιδιών μια μέρα νωρίτερα.

Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να αφήσει τις συσκευές του στα οριζόμενα σημεία μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 2283360100 για να εξυπηρετηθεί.

                                                                                Ευάγγελος Περιάλης

                                                                       Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Share:

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

 

Share:

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας