Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος, 17 Αυγούστου   2018
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                Αριθμός Συνεδρίασης : 24/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 21η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο: 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 2ο: 
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.0003 με τίτλο «Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών μηχανημάτων».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 3ο: 
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.0002 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο: 
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 5ο: 
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00. 6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο: 
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 219 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση της με αριθμό 4/2018 μελέτης του έργου «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:  
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.900,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 10ο: 
Έγκριση της με αριθμό 11/29-5-2018 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος 

ΘΕΜΑ 11ο: 
Έγκριση της με αριθμό 19/2018 απόφασης του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος 

ΘΕΜΑ 12ο: 
Έγκριση της με αριθμό 16/24-7-2018 απόφασης  του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 
Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης 

ΘΕΜΑ 13ο: 
Έγκριση της με αριθμό 214/2018 απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 14ο: 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση βασικού ιατρικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη Νήσο Τήνο».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 15ο: 
Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Επισκευή αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 16ο: 
Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην εταιρία "RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ" με διακριτικό τίτλο "RC".
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ 

ΘΕΜΑ 17ο: 
Αποδοχή αποφαινόμενων οργάνων για το έργο «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης παιδικών χαρών ΔΕ Τήνου, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης».
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος 

ΘΕΜΑ 18ο: 
Ορισμός μελών καταλληλότητας και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 19ο: 
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων» για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην διεθνή έκθεση TOUR NATUR (31/8/2018 – 2/09/2018), η οποία θα λάβει χώρα στο Ντίσελντορφ και έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 20ο: 
Τροποποίηση της 231/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών εκτίμησης ακινήτων για την εκμίσθωση ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της και εν γένει του νησιού.
Εισηγήτρια : Λ. Ανδροβικ

ΘΕΜΑ 21ο: 
Παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) π. Κοινότητας Πανόρμου νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεμβρανών εγκαταστάσεων επεξεργασίας θαλασσίου ύδατος».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο :  «Υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου, εκτός της έδρας του.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: 
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & Ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
Εισηγητής : Δήμαρχος Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου 

Share:

Διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Τήνου


ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                                                Τήνος, 17/08/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                    
Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 
ΤΗΛ:   2283360116                                                                     
ΦΑΞ:   2283360111ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

            Ενημερώνουμε τους κατοίκους της πόλεως Τήνου, ότι λόγω απρόβλεπτου γεγονότος, ήτοι σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού γεώτρησης «Γύρλας», θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές στην παροχή ύδατος στην πόλη της Τήνου σήμερα 17.08.2018 από τις 15:00 έως τις 02:00
            Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.
                                   Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Τήνου 

Share:

Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην Τήνο!!!


Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα παρουσιάσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τραγούδια απ’
ολα τα χρόνια της δημιουργίας του, που έχουμε αγαπήσει και έχουμε αγαπήσει με αυτά. Μια
μουσική σαββοπουλική εκδοχή με εκείνον και όλες τις ιδιαίτερες ικανότητες του, τη φωνή, το
λόγο, την κίνηση, τους στίχους και τη μουσική που φέρνουν την μοναδική και ξεχωριστή
σφραγίδα του. Μια από τις σπάνιες φορές που έχει κανείς την ευκαιρία να απολαύσει απλά,
καθαρά, γεμάτα τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Μαζί με τον Στάθη Αννίνο δημιουργεί ένα
ατμοσφαιρικό μουσικό πρόγραμμα βασισμένο στη μελωδία και στη φωνή.


Dionysis Savvopoulos presents an atmospheric music program based on melody and voice.
He creates a performance that goes through his entire artistic path, choosing songs which
flow out of his guitar and voice vividly, accompanied by a sole piano. Songs we love and
songs that joined our love. A typical Savvopoulos’ music performance, with all his special
skills being present - voice, speech, motion, lyrics and melodies, all bearing on stage his
own, unique signature, for about 2 hours. A rare opportunity to enjoy the work of a great
artist, the work of Dionysis Savvopoulos, in its simple, clear and full form.


* πριν την συναυλία θα προβληθούν video με έργα Γλυπτών της Τήνου


Θα πραγματοποιηθεί μετάβαση με ΚΤΕΛ. Αναχώρηση απο την αφετηρία 20:15.
Λουτρά Είσοδος: 12€ ,Προπώληση 10€ - Φοιτητές, Άνεργοι:8€
Share:

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                Τήνος, 16/08/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 
ΤΗΛ:   2283360116                                                                     
ΦΑΞ:   2283360111
e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr


Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι  θα λάβει χώρα προσωρινή διακοπή της παροχής ύδατος 
στην πόλη της Τήνου 

από τις 7:00μμ μέχρι τις 2:00πμ.
Σε περίπτωση που η αποκατάσταση ολοκληρωθεί συντομότερα 
 το δίκτυο θα επανέλθει στην κανονικότητα.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.
                                   Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Τήνου
Share:

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Πρόγραμμα εκδηλώσεων της 15ης Αυγούστου 2018 για τον Εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της συμπλήρωσης 78 χρόνων από τον τορπιλισμό του Κ/Δ "ΕΛΛΗ"ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Τήνος,  07  Αυγούστου 2018
 Ν Ο Μ Ο Σ    Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν                                         Αρ. Πρωτ.: 7310
         ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 

    
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
&
ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 78 ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Κ/Δ «ΕΛΛΗ»

 ΔΕΥΤΕΡΑ 13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΩΡΑ 18.30:  Τέλεση Αρχιερατικού Εσπερινού & Ιεράς Παρακλήσεως στον αύλειο χώρο του Ιερού Ιδρύματος κατ’ εκκλησιαστικό τοπικό έθος.

ΤΡΙΤΗ  14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΩΡΑ 19.00:  Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και καταθέσεις στεφάνων στο κενοτάφιο Κ/Δ “ΕΛΛΗ“ από τη Στρατιωτική ηγεσία, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμαρχο Τήνου και  το Σεβασμιώτατο Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
ΩΡΑ 20.00:  Τέλεση Αρχιερατικού Εσπερινού στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου – Τήνου κ. Δωροθέου Β’.
ΩΡΑ 23.00:  Τέλεση Ιεράς Παρακλήσεως.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΩΡΑ 02.30:  Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.
ΩΡΑ 07.00:  Παιάνιση Εωθινού στους δρόμους της πόλης από τις Φιλαρμονικές του Πολεμικού Ναυτικού και του Π.Ι.Ι. Ευαγγελιστρίας Τήνου.
ΩΡΑ 07.00:  Τέλεση Όρθρου Ιεράς Πανηγύρεως.
ΩΡΑ 08.00:  Έπαρση σημαίας στην πλατεία Παντανάσσης
ΩΡΑ 08.30: Τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου – Τήνου κ. Δωροθέου Β’.
ΩΡΑ 09.30: Ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Κ/Δ “ΕΛΛΗ” από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και τη Στρατιωτική Ηγεσία.  Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της “ΕΛΛΗΣ” από τον  Δήμο Τήνου. Τιμητικοί κανονιοβολισμοί  στο «ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΣ”».
ΩΡΑ 10.30:  Λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης με πλήρη εκκλησιαστική τάξη.
ΩΡΑ 11.00:  Άφιξη της λιτανευτικής πομπής στην πλατεία Παντανάσσης – Δέηση – Εκφώνηση Πανηγυρικών.
ΩΡΑ 11.55:  Επάνοδος της Αγίας Εικόνας εν πομπή στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.
ΩΡΑ  12.00:  Δεξίωση στην αίθουσα υποδοχής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου από την Διοικούσα Επιτροπή
ΩΡΑ 20.19: Υποστολή της σημαίας στην Πλατεία Παντανάσσης.
ΩΡΑ 20.30: Εμβατήρια από τη Φιλαρμονική του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.

Το βράδυ της 14ης και 15ης Αυγούστου γενική φωταγώγηση και σημαιοστολισμός δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων, οικιών και ελλιμενισμένων πλοίων.

Τελετάρχης των εκδηλώσεων ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Περιβολαράκης, Γυμνασιάρχης.

Ο  Δήμαρχος Τήνου

Ιωάννης Σιώτος

Share:

Μνήμη Γιαννούλη Χαλεπά


Σήμερα, στο Φαλατάδο, στις 20.30, εκδήλωση αφιερωμένη στον κορυφαίο Ελληνα γλύπτη, Γιαννούλη Χαλεπά.

Προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ, " Αυτοί που τόλμησαν- Γιαννούλης Χαλεπάς", της Cosmote.
Share:

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Τήνου.

ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                Τήνος, 12/08/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 
ΤΗΛ:   2283360116                                                                     
ΦΑΞ:   2283360111
e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Λόγω απροσδόκητης βλάβης στη μονάδα  αφαλάτωσης του Δήμου μας, θα λάβει χώρα διακοπή της παροχής ύδατος 
στην πόλη της Τήνου 

σήμερα Κυριακή 12.08.2018 από τις 19:00 έως 3:00.
Σε περίπτωση που η αποκατάσταση ολοκληρωθεί συντομότερα από τις ανωτέρω ώρες,
 το δίκτυο θα επανέλθει στην κανονικότητα.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.
            Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Τήνου 
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories