Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Τήνος, 19  Νοεμβρίου   2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                   Αριθμός Συνεδρίασης : 28/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     Aριθ. πρωτ.: 10829Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προ-σέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 23η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. Έτος 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 2ο:
 Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικον. Έτος 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών Τραπέζης της Ελλάδος και ορισμός δεσμευόμενου να υπογράφει τις δηλώσεις ορισμού λογαριασμού.
Εισηγητής : Ε. Σώχος 


ΘΕΜΑ 4ο: 
Περί αποδοχής πρότασης συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς για την εφαρμογή της υπηρεσίας εισπράξεων μέσω του Διατραπεζικού συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών της ΔΙΑΣ ΑΕ και έγκρισης εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Εισηγητής : Ε. Σώχος


ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της με αριθ. 262/2018 απόφασης, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. Έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 8ο:
 Έγκριση της με αριθμό 25/2018 μελέτης του έργου « Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου.
Εισηγητής : Ε. ΚορνάροςΘΕΜΑ 9ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 10ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Ιερωνύμου Κοτσώνη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 11ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 12ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 13ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Αικατερίνης Περσέλλ  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 14ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 15ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 16ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου  του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 17ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος
Φραγκίσκας Μανωλικίδη του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 18ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Μοδέστου Αρμακόλλα του Δήμου  Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 19ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 20ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 21ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Αντωνίου και Λουίζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : ΠρόεδροςΘΕΜΑ 22ο:
 Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 23ο:
 Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Ιερωνύμου Κοτσώνη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 24ο:
 Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 25ο:
 Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Αικατερίνης Περσέλλ  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 26ο:
 Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 28ο:
 Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου  του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 29ο:
 Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλικίδη  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 30ο:
 Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Μοδέστου Αρμακόλλα του Δήμου  Τήνου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων  του Δήμου Τήνου. 
Εισηγήτρια: Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017  Κληροδοτήματος Αντωνίας και Λουίζας Σώχου   του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 35ο:
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 36ο:  
Έγκριση απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.708,61 τετραγωνικών μέ-τρων, στη θέση «Μαρμαριές – Κόκκινα» της Δ.Κ. Τήνου του Δήμου Τήνου και έγκριση έκθεσης γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης – έρευνας αξίας του.
Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 37ο:
 Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών  μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για το Σχ. Έτος 2019-2020.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη


ΘΕΜΑ 38ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0003 με τίτλο «Διαφήμιση σε Μ.Μ.Ε., λοιπές δράσεις προώθησης και προβολής», για την προβολή της Τήνου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στις Κάννες.
Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 39ο:  
Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη.
Εισηγητής : Γ. Ζάρπας


ΘΕΜΑ 40ο:
ευ Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων» για την συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην έκθεση «ATHENS INTERNAΤIONAL TOURISM EXPO»  η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα το διάστημα από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2018 και έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου.

Εισ Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Φωτ. Δάρρα “Απ τη Τζένη Βάνου, στις Μάγισσες της Σμύρνης.


Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Τήνου και η Κοιν. ΕΠ.Υ.ΔΗ.Τήνου σας προσκαλούν, σ’ ένα φθινοπωρινό μουσικό ταξίδι, με το στίγμα της ποιότητας και του πάθους που έχουν οι ζωντανές εμφανίσεις της Φωτεινής Δάρρα.

Μετά τις sold out παραστάσεις της με θέμα «τα τραγούδια της Τζένης Βάνου» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο «Παλλάς» στην Αθήνα, στο θέατρο «Απόλλων» στη Σύρο που μάγεψε κυριολεκτικά το κοινό με την ερμηνεία της, η Φωτεινή γεμίζει τις αποσκευές της με μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου όλων των εποχών και ταξιδεύει στην Τήνο!

Ο μαέστρος Γιώργος Παπαχριστούδης υπογράφει την ενορχήστρωση στα τραγούδια που σφράγισε με την ερμηνεία της όπως: «Μάγισσες της Σμύρνης», «Τρέχει το νερό», «Σ’ αγαπώ», «Φεύγα», αλλά και το κλασικό «Αγόρι μου» , «Αν είναι η αγάπη αμαρτία»,, «Θα κλείσω τα μάτια», «Μην τον ρωτάς τον ουρανό», «Αγάπη που 'γινες», «Spente le stele», «Cancao do mar», «Rien de rien” να δίνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της μουσικής βραδιάς.

Μια παράσταση που απευθύνεται σε όλους και υπόσχεται αληθινή ψυχαγωγία!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

*Στην είσοδο του Ι.ΤΗ.Π. θα υπάρχει κουτί προσφορών και τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν, θα δοθούν στον Σύλλογο "Νικόλαος Κόγκος" για την στήριξη του Κέντρου Υγείας Τήνου
Share:

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΝΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΩΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Η ιστορική μνήμη αποτελεί εθνικό χρέος. Αρκεί να μένει ανεξίτηλη . Διαφορετικά, θα μεταλλάσσεται στα «εργαστήρια» των κατά καιρούς πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν το ξέσπασμα της λαϊκής συνείδησης κόντρα σε ένα καθεστώς που είχε επιβάλει την «εμποδισμένη σκέψη», όπως είχε γράψει με άλλη αφορμή ο Νίτσε.
Ήταν αυθόρμητη εκδήλωση αντίστασης στην κατάλυση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, που αποτελούν βασικές αρχές του πολιτισμένου κόσμου.
Αυτές τις αρχές τιμούμε σε κάθε επέτειο. Και, φυσικά, έχουμε χρέος να την γιορτάζουμε αποδίδοντας την αξία που της αρμόζει.
Η Δημοκρατία και η Ελευθερία δεν χωρούν στα στενά «ρούχα» όσων τις έχουν ερμηνεύσει με τη δική τους αξιακή λογική. Είναι έννοιες με πανεθνικό περιεχόμενο. Και η απόδοση της διάστασης αυτής σε κάθε εορτασμό αποτελεί τιμή στους αγωνιστές της εξέγερσης. Γιατί εκείνοι, τότε, δεν είχαν κατά νού όσα μερικοί σήμερα καταχρώνται στο όνομα της ασυδοσίας παραβιάζοντας με τις πράξεις τους την ελευθερία των υπολοίπων.
Στις ιστορικές επετείους, όπως αυτή του Πολυτεχνείου, οφείλουμε όλοι να γονατίζουμε μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής των παιδιών εκείνων που αψήφησαν κινδύνους και αγωνίστηκαν για τα ιδεώδη της Πατρίδας τα οποία , διαχρονικά, ποτίστηκαν ακόμα και με αίμα στις προσπάθειες για τη διεκδίκησή τους. Γιατί όπως έγραψε και ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο δημιουργός του Δον Κιχώτη «το να αλλάξεις τον κόσμο φίλε μου Σάντσο, δεν είναι τρέλα, ούτε ουτοπία. Είναι δικαιοσύνη!»

Share:

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Εορτασμός για την Επέτειο του Πολυτεχνείου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ    Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν
ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


      Τήνος, 15 Νοεμβρίου 2018   
      Αρ.   Πρωτ.  10721        
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

                      Στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου της 17ης Νοεμβρίου 1973,        
την  Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00
θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο της Ελευθερίας, 
στην μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου.

Καλούνται όλοι οι πολίτες του νησιού, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
οι εκπρόσωποι: της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., της Αστυνομικής, Λιμενικής & Πυροσβεστικής Αρχής, των μαθητικών Κοινοτήτων και λοιπών φορέων να συμμετάσχουν στην ανωτέρω εκδήλωση.

Ο Δήμαρχος Τήνου

Ιωάννης Σιώτος

Share:

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Έκτακτο: Διακοπή υδροδότησης στην πόλη της ΤήνουΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                          Τήνος, 13/11/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                    
Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 
ΤΗΛ:   2283360116                                                                     
ΦΑΞ:   2283360111
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
            Ενημερώνουμε τους κατοίκους της πόλεως Τήνου, ότι λόγω απρόβλεπτου γεγονότος, ήτοι σοβαρής βλάβης στoν κεντρικό αγωγό υδροδότησης στην περιοχή της Παραγγεριάς,   αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε στην διακοπή της υδροδότησης της πόλεως Τήνου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
            Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.
Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.
                                   Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Τήνου
Share:

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 9  Νοεμβρίου   2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                Αριθμός Συνεδρίασης : 28/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. Έτος 2018. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 


ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικον. Έτος 2018. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 3ο:
Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών Τραπέζης της Ελλάδος και ορισμός δεσμευόμενου να υπογράφει τις δηλώσεις ορισμού λογαριασμού. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο:
Περί αποδοχής πρότασης συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς για την εφαρμογή της υπηρεσίας εισπράξεων μέσω του Διατραπεζικού συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών της ΔΙΑΣ ΑΕ και έγκρισης εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση της με αριθ. 262/2018 απόφασης, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. Έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση της με αριθμό 25/2018 μελέτης του έργου « Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος 

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Ιερωνύμου Κοτσώνη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Αικατερίνης Περσέλλ  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου  του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος 
Φραγκίσκας Μανωλικίδη του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Μοδέστου Αρμακόλλα του Δήμου  Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Αντωνίου και Λουίζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Ιερωνύμου Κοτσώνη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.  
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.  
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Αικατερίνης Περσέλλ  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.  
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 26ο: 
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.  
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του  Δήμου Τήνου. 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου  του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλικίδη  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 30ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Μοδέστου Αρμακόλλα του Δήμου  Τήνου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 31ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 32ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 33ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017 Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων  του Δήμου Τήνου.  
Εισηγήτρια: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 34ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2016 και  2017  Κληροδοτήματος Αντωνίας και Λουίζας Σώχου   του Δήμου Τήνου. 
Εισηγήτρια: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 35ο: 
Έγκριση απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.708,61 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση «Μαρμαριές – Κόκκινα» της Δ.Κ. Τήνου του Δήμου Τήνου και έγκριση έκθεσης γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης – έρευνας αξίας του.
Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 36ο:
Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών  μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για το Σχ. Έτος 2019-2020.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 37ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0003 με τίτλο «Διαφήμιση σε Μ.Μ.Ε., λοιπές δράσεις προώθησης και προβολής», για την προβολή της Τήνου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στις Κάννες.
Εισηγητής: Δήμαρχος  

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου 

Share:

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Οι Γιαγιάδες της Τήνου στη Γαλλική Πρεσβεία και στο Μουσείο Μπενάκη


Μια ακόμα παρουσίαση των φοβερών γιαγιάδων και των πλεκτών τους είχαμε πριν από μερικές μέρες στο Μουσείο Μπενάκη και στη Γαλλική Πρεσβεία.

To καινοτόμο πρόγραμμα  ITINÉRANCE (Οδοιπορικό) παρουσιάσθηκε στην Πρεσβεία της Γαλλίας από τον ίδιο τον Πρέσβη Christophe Chantepy και τις Γαλλίδες δημιουργούς του. Το ITINÉRANCE είναι ένα συλλογικό έργο που δημιουργήθηκε από το «Atelier Bartavelle» το 2018, με σκοπό τη διεθνή προβολή μιας μόδας βασισμένης στην ενδυματολογική κουλτούρα των χωρών της Μεσογείου, που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τοπική παραγωγή ενδύματος.

Στις εκδηλώσεις το ΚΑΠΗ του Δήμου Τήνου, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου κ. Ψάρρος Κωνσταντίνος.

 Share:

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

To TINOS TRAILS θα ταξιδέψει στην Πολωνία
Συγκεκριμένα μέσω της Paths of Greece θα διαφημιστούν τα μονοπάτια της Τήνου στην έκθεση Grecka Panorama στην Βαρσοβία της Πολωνίας στις 1 και 2 Δεκεμβρίου.

Είναι μια καλή ευκαιρία για ένα άνοιγμα σε μια καινούργια αγορά που συνεχώς αναπτύσσεται και ψάχνει για εναλλακτικούς προορισμούς

Share:

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Οδοιπορικό από το Μουσείο "ΜΠΕΝΑΚΗ". Ξεκίνημα από την Τήνο.


Το Μουσείο Μπενάκη – Passementerie φιλοξενεί την εκδήλωση Itinérance (Οδοιπορικό) το πρότζεκτ που δημιούργησαν η Alexia Tronel και η Caroline Perdrix ως εξέλιξη του προσωπικού τους brand Atelier Bartavelle .
Το οδοιπορικό τους ξεκινά από την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από την Τήνο και συνεχίζεται σε ακόμη τέσσερις χώρες της Μεσογείου, την Τυνησία, τον Λίβανο, το Μαρόκο και την Τουρκία. 
Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια περιορισμένη κολεξιόν ρούχων που δημιουργείται από γυναίκες μιας περασμένης γενιάς οι οποίες μεταδίδουν με αυτόν τον τρόπο την εμπειρία και τις γνώσεις τους στις επόμενες γενιές.

Στο χώρο του Μουσείου Μπενάκη παρουσιάζονται οκτώ πουλόβερ, τέσσερις φωτογραφίες και δύο βιντεοπροβολές όλα δημιουργημένα στο πλαίσιο του πρότζεκτ Itinérance.
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories