Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου


                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Τήνος, 14 Δεκεμβρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                     Αριθμός Συνεδρίασης : 32/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 18η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση πλάνου δράσης τουριστικής προβολής του Δήμου Τήνου για το έτος 2019.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 2ου παραδοτέου του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 4ο:
Επανασυζήτηση του θέματος αναφορικά με την έγκριση απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.708,61 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση «Μαρμαριές – Κόκκινα» της Δ.Κ. Τήνου του Δήμου Τήνου και έγκριση έκθεσης γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης – έρευνας αξίας του.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσίες δεματοποίησης απορριμμάτων Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου


Share:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον Προϋπολογισμό του 2019


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Τήνος, 14 Δεκεμβρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                     Αριθμός Συνεδρίασης : 31/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 18η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τήνου  οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος  

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου


Share:

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση για τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Ο Δήμος Τήνου, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία, έχοντας ως κύριο στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, θα προβεί στην χορήγηση εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτες μας.

Βασικές προϋποθέσεις :   
-Να είναι δημότες  Δήμου Τήνου.
-Το ετήσιο  εισόδημα να μην υπερβαίνει  τα   6.000 ευρώ (για  τις πολύτεκνες οικογένειες έως 10.000 ευρώ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

                1. Άποροι- άνεργοι  δημότες Δήμου Τήνου .
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
·         Κάρτα ανεργίας
·         Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, Ε1 και Ε9.
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2. Άπορες οικογένειες που έχουν έστω και ένα μέλος με  αναπηρία 67% και άνω,  δημότες  Δήμου Τήνου.
·         Να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αποδεδειγμένη από Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α. ή απόκομμα  επιδόματος  Πρόνοιας.
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
·         Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Άπορες πολύτεκνες οικογένειες,  δημότες  Δήμου Τήνου.
·         Βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από Α.Σ.Π.Ε.(Ν.3454/2006 άρθρο 6 ΦΕΚ 75/ τ.Α / 7-4-06 «Ενίσχυση της οικογένειας & λοιπές διατάξεις»), τα ανάλογα πιστοποιητικά σπουδών ή βεβαίωση στράτευσης όπου απαιτείται.
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας .
·         Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ΑΣΠΕ.
·         Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4.Άπορες τρίτεκνες οικογένειες  και μονογονεϊκές οικογένειες  δημότες  Δήμου Τήνου.
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
·         Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Δ ι ε υ κ ρ ι ν ή σ ε ι ς  (περιπτώσεων 2, 3 & 4)

Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες στο πρόγραμμα,  ως προστατευόμενα τέκνα λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:
α)Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών
β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού
γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία
δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%
ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινήσεις για την διαδικασία θα δίνονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου στα τηλ. 2283360100, 2283360124, 2283360134, όπου και θα υποβάλλονται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 72.

   Ο Δήμαρχος Τήνου

Ιωάννης Σιώτος                  
Share:

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                          Τήνος, 12/12/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                    
Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 
ΤΗΛ:   2283360116                                                                     
ΦΑΞ:   2283360111

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Η υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Τήνου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλεως, ότι λόγω απρόβλεπτου γεγονότος, ήτοι σοβαρής βλάβης στoν αγωγό υδροδότησης (μετά από πρόβλημα που δημιουργήθηκε απο την εταιρεία που πραγματοποιεί εργασίες για τις οπτικές ίνες στην οδό 25ης Μαρτίου), θα αναγκαστεί να προχωρήσει στην διακοπή της υδροδότησης της πόλεως Τήνου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.Share:

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς του Δήμου Τήνου, με τίτλο “Οι τοίχοι που μιλάνε” και με θέμα τα γραφήματα των εσωτερικών τοίχων του σπιτιού - Μουσείου Γιαννούλη Χαλεπά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                               
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ                      
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ                                                             
                                                                 
    
   

                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς του Δήμου Τήνου, με τίτλο “Οι τοίχοι που μιλάνε”  και με θέμα τα γραφήματα των εσωτερικών τοίχων του σπιτιού - Μουσείου Γιαννούλη Χαλεπά.
                                                                          
    Το Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς του Δήμου Τήνου, στα πλαίσια του ΕΤΟΥΣ ΧΑΛΕΠΑ, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, στις 16.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20 – 22, στην Αθήνα, παρουσιάζει στο επιστημονικό και καλλιτεχνικό κοινό, τη μελέτη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διεπιστημονικών Εφαρμογών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την αποκάλυψη  των γραφημάτων των εσωτερικών επιχρισμάτων του σπιτιού – Μουσείου Γιαννούλη Χαλεπά, στον Πύργο της Τήνου.
  Μετά, την παρουσίαση της μελέτης, θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις, σε όλους τους θεσμικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα που ανέδειξαν και προέβαλαν τη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα γλύπτη, Γιαννούλη Χαλεπά.     Πύργος Τήνου 10 Δεκεμβρίου 2018

Με εκτίμηση, Εμμανουήλ Σώχος , Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου

Share:

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Τήνος, 8 Δεκεμβρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ. πρωτ 11648
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                        Αριθμός Συνεδρίασης : 30/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                               

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τοποθέτηση προτομής του αειμνήστου Δημάρχου Τήνου Σίμου Ορφανού και ορισμό ενός δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής κρίσης περί αισθητικής αρτιότητας καλλιτεχνικών έργων του Π.Δ. 28/80.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση επικαιροποιημένης τοπογραφικής μελέτης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  στον άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου "ΑΙΟΛΙΣ" Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: 
Υποβολή συμπληρωματικής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
 Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πύργου Τήνου».
Εισηγητής :  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Γ΄ τρίμηνο 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2019.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 1ου παραδοτέου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Πόλεως Τήνου».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α." Α φάση
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκρισης υπογραφής προγραμματικής Σύμβασης με το εργαστήριο οπλισμένου σκυροδέματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και της συμπεριφοράς υπό σεισμική δράση και περιβαλλοντική έκθεση και προτάσεις τυχόν επεμβάσεων των Σχολείων του Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ο και 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 15ο:
Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2018 – Πρωτοχρονιάς 2019 .
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2019 του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 18ο:
Ονοματοδοσία οδών και πλατειών Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος

ΘΕΜΑ 19ο:
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου για την διαχείριση στερεών φυτικών αποβλήτων Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Μίντζας

ΘΕΜΑ 20ο:
Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Τήνου (ως εταίρο) στη 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» (HORIZON 2020), για την ορθή διαχείριση των Υδατικών Πόρων του Νησιού και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων (HYDROUSA).
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 21ο:
Κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους ΚΑΠ (β΄ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη  

ΘΕΜΑ 22ο:
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories