Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού και λοιπού Εξοπλισμού 1ου Δημοτικού Σχολείου».