Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Κλήρωσης και ορισμός μελών της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Τήνου"