Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

13/2021 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Τήνος,  29 Οκτωβρίου   2021                                                              ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                    ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 13/2021                                               ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.                                                                                                           2) Τον Δήμαρχο Τήνου.                                                                                                                     3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.                                                                       4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τις εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκης περιορισμού τις διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3. Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τις διάδοσης τις πανδημίας» 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.15 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης & συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου. 

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για επέκταση υφιστάμενου λατομείου σχιστολιθικών πλακών με προσθήκη συνοδών έργων της εταιρείας ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ Α.Ε. στη θέση «ΚΟΥΡΟΥΠΙ» Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 3ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» οικον. έτους 2021.

Εισηγήτρια: Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση 16η προϋπολογισμού Δήμου Τήνου οικον. έτους 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός πόλεως Τήνου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, στον οικισμό Κιόνια της Κοινότητας Κτικάδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, στον οικισμό  Κώμη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου πρώην Ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΘΕΟΞΕΝΙΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Β΄ τρίμηνο 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της με αριθ. 95/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΘΟΩΗ6-ΩΥΓ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον χρόνο παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού λογαριασμού του προγράμματος «Αστική βιώσιμη κινητικότητα» μέχρι τις 28-03-2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Τήνου ενόψει της γενικής απογραφής κτιρίων και πληθυσμού - κατοικιών έτους 2021.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Δήμαρχος


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Πέτρος Μαρκουΐζος 


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας