Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

24/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  30 Νοεμβρίου  2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 24/2020     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3. Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της «Παλλάδας» στην χώρα της Τήνου». 

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο: Οριστική παραλαβή του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (152/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (185/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (217/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση του σχεδίου υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την άμεση – βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Τήνου με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εκμίσθωσης χωρίς δημοπρασία δημοτικού ακινήτου (παλαιά σφαγεία) που βρίσκεται στην Κοινότητα Στενής.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο:Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης αγροτεμαχίου που χρησιμοποιείται για χώρος στάθμευσης οχημάτων στην θέση ΚΑΜΠΟΣ της ΤΚ Πανόρμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 11ο:Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο:Συγκρότηση επιτροπών έτους 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση χορήγησης  βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών.

Εισηγήτρια: Αλοιμόνου Ευγενία 

ΘΕΜΑ 15ο: Περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο: Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια καθώς και τη η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών

Εισηγητής: Δήμαρχος


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας