Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

16η/2020 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  27  Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 16/2020     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠ  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).
2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.15, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αποπεράτωση Αθλητικού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου».
Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο:
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Τήνου σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019. 
Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (παλαιά σφαγεία)  που βρίσκεται στην Κοινότητα Στενής και ορισμός επιτροπής καθορισμού του μισθώματος.
Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 4ο:
Εξέταση αιτήσεως του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για παραχώρηση του παλαιού ιατρείου της Κοινότητας Πανόρμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Νικολέτα Τριανταφύλλου

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση «Εστιατόριο» της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» που βρίσκεται στον οικισμό Τριαντάρο της Τ.Κ. Τριαντάρου Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Ευγενία Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί προτάσεων για την τροποποίηση της «Μελέτης πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα Τήνου».
Εισηγητής : Γεώργιος Σανταμούρης

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2020 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής. 
Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 8ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη & κατάθεση προτάσεων κατά της με αριθ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 50/2020 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ» & παράστασης στο αρμόδιο δικαστήριο. 
Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής: Πρόεδρος 
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Πέτρος Μαρκουΐζος 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας