Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Τήνος, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 13279

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος

Ταχ. Κώδικας: 84200

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22833 60106, 60142
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ THNOY

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019.

2. Το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Προκηρύσσει

την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης1.       Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 Ν. 3852/2010.

2.       Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

3.       Υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση - δήλωση που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στο Δήμο Τήνου (Λ. Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος-84200 τηλ. 2283360142) από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης μέχρι και την 31/12/2019 και ώρα 12.00 μ.μ. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου θα ληφθεί σε προγραμματισμένη συνεδρίαση, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων και στην οποία θα επιλέξει τον Συμπαραστάτη του Δημότη κατά τα κατωτέρω. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται με κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Τήνου.

4.       θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα κάτωθι προσόντα

·         Ο/η υποψήφιος/α να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου με έδρα την Τήνο με άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος για τουλάχιστον μία δεκαετία

·         Ο/η  υποψήφιος/α δικηγόρος να είναι διορισμένος/η στον Άρειο Πάγο, και

·         Να έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ( δίπλωμα proficiency), ενώ συνεκτιμάται και γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

5.       Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου

6.       Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

7.       Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α' 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

8.       Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

9.       Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ. , e-mail). Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον κ. Σανταμούρη Παναγιώτη στο τηλέφωνο 2283360142.

Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου.

Τήνος, 12/12/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας