Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1100λ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                        Τήνος,   9 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Αρ. Πρωτ.1731 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

Προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει  μόνο τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1100λ  ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΛΤΤΑ, προϋπολογισμού 74.400,00€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ  Ο.Τ.Α.

Οδός: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος

Ταχ.Κωδ.: 84 200

Τηλ.: 2283023754

Telefax: 22830237522. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://portoftinosandros.webnode.gr και www.dimostinou.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του ΔΛΤΤ-Α κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV: 42416210-0:   «Ανυψωτικά Μηχ/τα Κάδων»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 3

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια και τοποθέτηση οικολογικού βυθιζόμενου συστήματος  συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1.100λ, σε συγκεκριμένο σημείο του Λιμένα Τήνου

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες από την ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς .

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.  

9.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΔΛΤΤ-Α στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 84200  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 25 Σεπτεμβρίου 2019  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7135.0003 «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Λιμένα Τήνου» του προϋπολογισμού 2019 του ΔΛΤΤ-Α. Σχετική η υπ’ αριθ. 84/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΥ2ΟΡ07-19Α) ΑΑΥ.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 2 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών .

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ΔΛΤΤ-Α  ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί

·         στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.

·         Στην Εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, (ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς, Σχέδιο Σύμβασης και Υπόδειγμα Εγγυητικής) θα αναρτηθεί και:

1.στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου http://portoftinosandros.webnode.gr/

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Τήνου www.dimostinou.eu

3. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-Α.Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου ΆνδρουΙωάννης Α. Σιώτος

Δήμαρχος Τήνου Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας