Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια Βοηθητικών Ιατρικών Συσκευών για το Κέντρο Σίτισης & παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στη Νήσο Τήνο.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Τήνος , 6 Ιουνίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                                                            Αρ. Πρωτ. : 5203
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληροφορίες : Δεσύπρη Αργυρώ 
Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 72                                                                                   
Τηλ.:2283360140 & 2283360132
Φαξ:2283360139
e-mail: dtpromithies@gmail.com
Προς :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια Βοηθητικών Ιατρικών Συσκευών για το Κέντρο Σίτισης & παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στη Νήσο Τήνο.

Ο Δήμαρχος Τήνου,
 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την Προμήθεια Βοηθητικών Ιατρικών Συσκευών για το Κέντρο Σίτισης & παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στη Νήσο Τήνο  έως την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019  και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπ’ αριθμ. 12/2019 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Έργων, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.

             
Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος.

Επιπλέον, η οικονομική σας προσφορά, θα συνοδεύεται από:
1.      Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι  δεν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης στο πρόσωπο του προσφέροντος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016  και
2.     Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος με την κατάθεση της Οικονομικής του προσφοράς αποδέχεται τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Περιγραφές της υπ’ αριθμ. 12/2019 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Έργων και ότι τα είδη που θα παραδώσει θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη.
3.     Αντίστοιχα Πιστοποιητικά (ISO, κλπ) για τα υπό προμήθεια είδη όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο ειδών όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση καθώς και στο Άρθρο 9-Προδιαγρφές της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  της υπ’ αρθμ. 12/2019 Μελέτης.
4.     Επίσημα τεχνικά φυλλάδια από τα οποία θα προκύπτει η συμφωνία των υπό προμήθεια ειδών με τα χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 9 – Προδιαγραφές της μελέτης.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία θα κλιθεί να προσκομίσει στον Δήμο, πριν την ανάθεση της προμήθειας, τα δικαιολογητικά του Άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
1.       Υπεύθυνη Δήλωση, πλήρως συμπληρωμένη (υπογεγραμμένη & σφραγισμένη) του οικονομικού φορέα κατά περίπτωση, δλδ σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την επιβολή ή μη προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Υπόδειγμα χορηγείται από την υπηρεσία).
2.     Φορολογική Ενημερότητα (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ)
3.     Ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ – ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ) και
Β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
4.     Νομιμοποιητικά έγγραφα (σε περίπτωση εταιρείας) – (Καταστατικό, ΓΕΜΗ,κλπ) και
5.       Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου/διαχειριστή της εταιρείας στην οποία να αναφέρονται οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους η εταιρεία όφειλε να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό έως την 31.12.2016 και να προσκομιστούν βεβαιώσεις των αντίστοιχων ασφαλιστικών ταμείων. (για συμμετοχή σε δημοπρασία).
Γ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΑΕΕ πριν τη συγχώνευση αυτού με τον ΕΦΚΑ (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ).

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο επιλογής την  χαμηλότερη τιμή.

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφερθούν σε χώρο σύμφωνα με την επιθυμία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με φροντίδα και με έξοδα του προμηθευτή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.011,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αποδέχονται πλήρως & ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 12/2019 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η  εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 12/2019 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου.

 Ευχαριστούμε και για ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.
                                                           
Ο Δήμαρχος Τήνου 
                                                                                Ιωάννης Σιώτος

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας