Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Συνεδριάζει την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Τήνος, 24 Νοεμβρίου   2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                 Αριθμός Συνεδρίασης: 16/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Aριθ. πρωτ.: 12215Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την  30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2017.
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής, αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το γ΄ τρίμηνο 2017.
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 3ο:

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. έτος 2018.
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικον. έτος 2018.
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία: «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, οικον. έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία : Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ»
Εισηγητής : Εμμ. Σώχος

ΘΕΜΑ 7ο:

 Έγκριση της με αριθμό 176/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση πρακτικού II διαπραγμάτευσης & κατακύρωσης αποτελέσματος για την «Προμήθεια σκυροδέματος & οικοδομικών υλικών ΔΕ Τήνου ΟΜΑΔΑ Α / Σκυροδέματα.
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 9ο:

Λήψη απόφασης για την παραλαβή των ενοποιημένων τευχών δημοπράτησης και των επικαιροποιημένων μελετών των έργων: α) «κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Τ.Δ Καλλονής και Υστερνίων του πρώην Δήμου Εξωμβούργου από τις πηγές Ζωδεμένης - Λιμοκού” και β) «κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πρώην Κοινότητας Πανόρμου από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθ. 219 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Α΄ Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας, ΟΜΑΔΑ Β΄ Λοιπές Κινητές Ηλεκτρικές Συσκευές και ΟΜΑΔΑ Γ΄ Εξοπλισμός Εστίασης».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 12ο:
Παράταση της συνολικής προθεσμίας, που αφορά την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 13ο:

Άρση της με αριθ. 46/05.01.2016 εντολής σχετικά με την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 14ο:

Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου να υπογράψει την από 30.12.2016 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου (Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»), σε συμπλήρωση της με αρ. 7/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 15ο:

Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας της επιχείρησης «κατάστημα μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας-εστιατόριο» του Ζαχαρία Βιδάλη του Ιακώβου, που βρίσκεται στον οικισμό Σκαλάδος της Τοπικής Κοινότητας Κώμης του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 16ο:

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΟΤΕ Α.Ε. για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης με σκοπό την εγκατάσταση ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 17ο:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Λ. Άνδροβικ
  ]
ΘΕΜΑ 18ο:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγήτρια: Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 19ο:

Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικού Ιστορικού Αρχείου Τήνου.
Εισηγητής: Εμμ. Σώχος

ΘΕΜΑ 20ο:

Έγκριση ή μη χορήγησης των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα στους υπαλλήλους του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής: Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 21ο:

Λήψη απόφασης, σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 22ο:

Έγκριση πλάνου δράσεων της τουριστικής επιτροπής για το έτος 2018.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 23ο:

Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2017 – Πρωτοχρονιάς 2018 και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης.
Εισηγήτρια: E. Aλοιμόνου

ΘΕΜΑ 24ο:

Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της και εν γένει του νησιού. 
Εισηγητής : Ι . Σιώτος

ΘΕΜΑ 25ο:

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2018.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας