Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τήνου για τα έτη 2018 και 2019».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Τήνος 29 Νοεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                   Αρ. Πρωτ: 12348
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72
Πληροφορίες: Δεσύπρη Αργύρω
Τηλέφωνο: 2283360140
Fax: 2283360139
Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τήνου για τα έτη 2018 και 2019».

Προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων (δικύκλων, επιβατικών, φορτηγών, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου), με διάρκεια ασφάλισης δύο ετών (2) ετών, παρακαλούμε όπως παραδώσετε, έως την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 13:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπ’ αριθμ. 7/2017 Μελέτης του Γραφείου Προμηθειών & Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό το μέρος τον τίτλο της προσφοράς, την επωνυμία και τη διεύθυνση (οδός αριθμός, Πόλη, τηλέφωνο, fax) του προσφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ’ αριθμ. 7/2017 Μελέτη του Δήμου σύμφωνα με την οποία θα παραχθούν οι υπηρεσίες ασφάλισης καθώς και των Αδειών Κυκλοφορίας των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης.

Επιπλέον, η οικονομική σας προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά, του προσώπου ή της εταιρείας με το οποίο θα συναφθεί η σύμβαση:
1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Σε περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. το παρόν δικαιολογητικό αφορά τους Διαχειριστές ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. αφορά τους διαχειριστές και τα μέλη του Δ.Σ.
2.       Φορολογική Ενημερότητα (Για κάθε νόμιμη χρήση), της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου.  
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία), της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου .
4.      Νομιμοποιητικά Έγγραφα της Εταιρείας (Ισχύον Καταστατικό με την τελευταία τροποποίηση ) και
5.      Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.410,00€  και Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 7/2017 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

                            Ο Δήμαρχος Τήνου


        Σίμος Ορφανός


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας