Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥπηρεσία Λειτουργίας Δεματοποιητή του Δήμου Τήνου                                                                        ΑΔΑ: ΩΔΠΦΩΗ6-ΡΒΕ                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Τήνος, 9 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αρ. Πρωτ.:  4048    


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσία Λειτουργίας Δεματοποιητή του Δήμου Τήνου

Ο Δήμαρχος Δήμου Τήνου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία Λειτουργίας Δεματοποιητή του Δήμου Τήνου», προϋπολογισμού  74.400,00€   με το Φ.Π.Α.  για τα έτη 2017 και 2018.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τήνου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος
Ταχ.Κωδ.: 84 200
Τηλ.: 2283360140 & 2283360100
Telefax: 2283360139
E-mail:dtpromithies@gmail.com
Ιστοσελίδα:www. dimostinou.eu
Κωδικός NUTS: 3

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimostinou.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικοί CPV: 90500000-2 «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Οι εργασίες αφορούν την πλήρη λειτουργία της μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) σε αδειοδοτημένο χώρο του Δήμου Τήνου στην θέση Κοσσίνι, όπως έχει εγκριθεί με την 109627/8409/24-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ87ΛΞ-ΖΩΘ) Απόφαση ΕΠΟ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  με σκοπό την συμπίεση των απορριμμάτων, την περιτύλιξη με ειδικό υλικό, την δεματοποίηση τους ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη στεγανοποίηση τους και την τοποθέτηση των δεμάτων σε διαμορφωμένη έκταση βάση ηλικίας.  
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Για δώδεκα (12) μήνες.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου Τήνου, 1ος όροςφος, στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος στις  24 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12:00π.μ. και η ώρα λήξης η 12:30π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 31/5/2017 την ίδια ώρα στα γραφεία του Δήμου Τήνου ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6262.0007 με τίτλο: «Υπηρεσία Λειτουργίας Δεματοποιητή»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2018 αντίστοιχα του Δήμου Τήνου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 76/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 78ΨΑΩΗ6-ΡΝΛ) και η υπ’ αριθμ. 239/5-5-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΓΡΩΩΗ6-Ρ56) επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της υπ΄αριθμ. 2/2017 διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)  (17PROC006151470) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010.
Τα συνολικό κείμενο της υπ’ αριθμ. 2/2017 διακήρυξης μαζί με τα λοιπά έγγραφά της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Τήνου: www.dimostinou.eu.


                                                                                    Ο Δήμαρχος Τήνου
                                                                            Σίμος Ορφανός 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας