Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΡΩΜΑΝΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ                                  Τήνος, 19/5/2017
                                                                                                   Αρ. Πρωτ.972


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΡΩΜΑΝΟΥ»

            Προκειμένου  το ΔΛΤΤΑ  να προβεί στην ανάθεση παροχής της εν λόγω υπηρεσίας για τους Λιμένες Υστερνίων και ΑΓ. Ρωμανού, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν,  τις έγγραφες προσφορές τους σε  σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τις τεχνικές Προδιαγραφές- Προϋπολογισμό που εγκρίθηκαν με την 8Δ/2017 Απόφαση Προέδρου ΔΛΤΤΑ (ΑΔΑ: 63Τ9ΟΡ07-7ΛΡ),  στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α  στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  έως τις 26  Μαΐου   2017, ημέρα Παρασκευή.
            Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας και στην Δ/νση : Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, Λ. Μεγαλόχαρης 24 ,  Τ.Κ. 84200, έως και την παραπάνω ημερομηνία.
            Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  και με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Προέδρου, στον ενδιαφερόμενο εκείνον που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
1.          Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού :
Ø  Αντίγραφο της έναρξης – μεταβολής επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ  με δραστηριότητα σχετική με το είδος των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης.
Ø  Πιστοποιητικά µε τα οποία να βεβαιώνεται η τήρηση πρότυπων διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ή ισοδύναµα αυτών .
Ø  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνουν ότι:
                           I.      α. έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
                         II.      β. έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα τυχόν προβλήματα και ότι αναλαμβάνουν πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
                       III.      γ. τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβάλλουν τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολούν, ότι οι αποδοχές αυτές δεν είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία και τηρούν το νόμιμο ωράριο απασχόλησης, τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
Ø  Υπεύθυνη δήλωση  Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνουν  ότι ως ανάδοχοι :
                    I.           με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτούν το πρόγραμμα των απασχολουμένων στην καθαριότητα σε εμφανές σημείο των γραφείων του ΔΛΤΤ-Α , στο κτίριο της οδού Λ. Μεγαλόχαρης 24 842 00 Τήνος .
                  II.       θα καταθέσουν στο ΔΛΤΤ-Α, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφο του θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης .ΕΠ.Ε.) προγράμματος εργασίας  των   απασχολούμενων   του   και   δεσμεύονται  ότι   σε   περίπτωση   τροποποίησής   του   θα προσκομίζουν το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον.
                III.       με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του μήνα, θα προσκομίζουν αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης .Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, που αφορά τους απασχολούμενους υπαλλήλους στην παρούσα σύμβαση καθαρισμού.
Ø  Οικονομική προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ.1 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4144/2013  τα εξής στοιχεία: α) Ο αριθμός των εργαζομένων. β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Οι  υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να αναλύουν και να τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα από το συγκεκριμένο νόμο στοιχεία, διαφορετικά  θα αποκλείονται.
Ø  Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η  προσφορά  επιπλέον  πρέπει να συνοδεύεται από  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συμμετοχή σε δημοπρασίες

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

       Πληροφορίες: Αρμόδια υπάλληλος Δεσύπρη Ελισάβετ (22830-23754 portoftinosandros@gmail.com ) .         

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου ΆνδρουΕυάγγελος Ν Κορνάρος 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας