Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΟΥ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1.000.000€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ