Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΓΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΟΥ

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ  
                                                                                         Τήνος, 3 Μαρτίου  2017  
                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 429 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΠΑΡΟΧΗΣ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ 
ΛΙΜΕΝΩΝ  ΓΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΟΥ  

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου  

προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά 
αποκλειστικά  βάσει  τιμής  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  της  «Παροχής 
Υπηρεσιών  Καθαριότητας  Λιμένων  Γαυρίου  και  Μπατσίου»    προϋπολογισμού  
69.953,36€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ  Ο.Τ.Α. 
Οδός: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος  
Ταχ.Κωδ.: 84 200 
Τηλ.:2283023754  
Telefax:2283023752 
E-mail:edesipri@1331.syzefxis.gov.gr 
Ιστοσελίδα: http://portoftinosandros.webnode.gr  
Κωδικός NUTS: 3 
2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:
 Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της 
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://portoftinosandros.webnode.gr/ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
από το γραφεία του ΔΛΤΤ-Α κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
3. Κωδικός CPV: 90611000-3:   «Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού» 
4.  Κωδικός  NUTS  κύριου  τόπου  παράδοσης  της  προμήθειας/εκτέλεσης  της 
υπηρεσίας: 3 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  Οι εργασίες οδοκαθαρισμού θα αφορούν 
τους Λιμένες Γαυρίου και Μπατσίου   με συνολική έκταση  περίπου 25.000τμ. Πιο 
συγκεκριμένα  οι  χώροι  καθαρισμού  στον  Λιμένα  Γαυρίου    περιλαμβάνουν  τον 
περίκλειστο  χώρο  του  Λιμένα  και  το  παραλιακό  πεζοδρόμιο    εκτός  περίκλειστου    
χώρου και στο Μπατσί  περιλαμβάνουν  το παραλιακό πεζοδρόμιο  εκτός των χώρων 
που ανήκουν στο Τουριστικό καταφύγιο του Δήμου Άνδρου. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Εννέα (9) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  
(β)  ενώσεις  προσφερόντων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  εφόσον 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  
(γ)  συνεταιρισμοί,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της 
παρούσης  
(δ)  κοινοπραξίες  προσφερόντων,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο 
αντικείμενο της παρούσης  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου  να  υποβάλουν  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία 
υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  ο  διαγωνισμός  εφόσον  η 
λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ορθή  εκτέλεση  της 
σύμβασης. 
9.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΔΛΤΤ-Α 
στην  οδό  Λ.  Μεγαλόχαρης  24  Τήνος  84200    σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
Ν.4412/2016,  στις  16  Μαρτίου  2017  ημέρα  Πέμπτη.  Η  ώρα  έναρξης  παραλαβής 
προσφορών είναι 12:00μμ  και η ώρα λήξης 12:30μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  αποσφράγισης,  ενώπιον  της  Επιτροπής 
διαγωνισμού.  Αν  δεν  υπάρξει  αποτέλεσμα  την  ορισθείσα  ημερομηνία,  η 
δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 23/03/2017 την ίδια ώρα και μέρα στα γραφεία 
του  ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής. 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180)  ημέρες 
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6117.0010 «Παροχή Υπηρεσίας 
για την Καθαριότητα Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου» του προϋπολογισμού 2017 του 
ΔΛΤΤ-Α.  Σχετικές  οι  υπ’  αριθ.  170/2016  (ΑΔΑ:  ΩΔΜ5ΟΡ07-Υ3Ο),    38/2017  (ΑΔΑ: 
ΩΞ6ΦΟΡ07-Η0Σ)  &  40/2017  (ΑΔΑ:ΩΠΦ9ΟΡ07-Ι95)  αποφάσεις  ΔΣ  και  η  22/2017 
Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΩΩ9ΟΡ07-4Ν9). 
13.  Ενστάσεις:  Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η 
προθεσμία  άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της 
προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Για  την  άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 
από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών.  Η  ένσταση  υποβάλλεται 
ενώπιον του ΔΣ του ΔΛΤΤ-Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ΔΛΤΤ-Α  ποσού ίσου με 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  
14.  Δημοσιεύσεις:  Το  συνολικό  κείμενο  της  3/2017  διακήρυξης  και  τα 
Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν.4412/2016. 
 Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  σύμφωνα  με  το 
Ν.3861/2010. Το  συνολικό  κείμενο  της  3/2017  διακήρυξης  μαζί  με  τα  λοιπά  έγγραφα  της σύμβασης  (αναλυτική  διακήρυξη  μετά  των  παραρτημάτων  της,  (ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής  προσφοράς,  Σχέδιο  Σύμβασης  και  Υπόδειγμα  Εγγυητικής)  θα 
αναρτηθεί και: 
 1.στην  ιστοσελίδα  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Τήνου  Άνδρου 
http://portoftinosandros.webnode.gr/ 
2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Τήνου www.dimostinou.eu 
3. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Άνδρου http://andros.gr/ 
4. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-Α Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου 


Ευάγγελος Ν. Κορνάρος 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας