Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Χ. ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΘΙΟΥ

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ  
                                                                                                                                                                                                      Τήνος, 3 Μαρτίου  2017  
                                                          Αρ. Πρωτ. 428 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ   ΠΑΡΟΧΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ Χ. ΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΙ ΚΟΡΘΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου  
προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει  τιμής  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  της  «Παροχής Υπηρεσιών  Καθαριότητας  Λιμένων  Χ.  Άνδρου  και  Κορθίου»    προϋπολογισμού  69.209,36€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ  Ο.Τ.Α. 
Οδός: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος  
Ταχ.Κωδ.: 84 200 
Τηλ.:2283023754  
Telefax:2283023752 
E-mail:edesipri@1331.syzefxis.gov.gr 
Ιστοσελίδα: http://portoftinosandros.webnode.gr  
Κωδικός NUTS: 3 
2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:
 Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://portoftinosandros.webnode.gr/ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του ΔΛΤΤ-Α κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
3. Κωδικός CPV: 90611000-3:   «Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού» 
4.  Κωδικός  NUTS  κύριου  τόπου  παράδοσης  της  προμήθειας/εκτέλεσης  της 
υπηρεσίας: 3 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Οι εργασίες οδοκαθαρισμού  αφορούν τους Λιμένες Χ. Άνδρου και Κορθίου με συνολική επιφάνεια 20.000,00τμ. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.   
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  
(β)  ενώσεις  προσφερόντων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  εφόσον 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  
(γ)  συνεταιρισμοί,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της παρούσης  
(δ)  κοινοπραξίες  προσφερόντων,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο αντικείμενο της παρούσης  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου  να  υποβάλουν  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  ο  διαγωνισμός εφόσον  η λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ορθή  εκτέλεση  της σύμβασης. 
9.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΔΛΤΤ-Α στην  οδό  Λ.  Μεγαλόχαρης  24  Τήνος  84200    σύμφωνα  με  τις διατάξεις  του Ν.4412/2016,  στις  16  Μαρτίου  2017  ημέρα  Πέμπτη.  Η  ώρα έναρξης  παραλαβής προσφορών είναι 09:00πμ  και η ώρα λήξης 09:30πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  αποσφράγισης,  ενώπιον  της  Επιτροπής διαγωνισμού.  Αν  δεν  υπάρξει  αποτέλεσμα  την  ορισθείσα  ημερομηνία,  η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 23/03/2017 την ίδια ώρα και μέρα στα γραφεία του  ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής. 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180)  ημέρες 
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6117.0007 «Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένων Χ. Άνδρου και Κορθίου» του προϋπολογισμού 2017 του ΔΛΤΤ-Α.  Σχετικές  οι  υπ’  αριθ.  170/2016  (ΑΔΑ:  ΩΔΜ5ΟΡ07-Υ3Ο),    37/2017  (ΑΔΑ:ΩΖ8ΚΟΡ07-Τ0Μ) & 40/2017 ΑΔΑ:ΩΠΦ9ΟΡ07-Ι95 αποφάσεις ΔΣ. 
13.  Ενστάσεις:  Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία  άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την κοινοποίηση  της προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Για  την  άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών.  Η  ένσταση  υποβάλλεται ενώπιον του ΔΣ του ΔΛΤΤ-Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ΔΛΤΤ-Α  ποσού ίσου με  το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  
14.  Δημοσιεύσεις:  Το  συνολικό  κείμενο  της  2/2017  διακήρυξης  και  τα 
Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν.4412/2016. 
Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  σύμφωνα  με  το 
Ν.3861/2010. 
Το  συνολικό  κείμενο  της  2/2017  διακήρυξης  μαζί  με  τα  λοιπά  έγγραφα της σύμβασης  (αναλυτική  διακήρυξη  μετά  των  παραρτημάτων  της,  (ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής  προσφοράς,  Σχέδιο  Σύμβασης  και  Υπόδειγμα Εγγυητικής) θα αναρτηθεί και:  1.στην  ιστοσελίδα  του  Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου  Τήνου  Άνδρου 
http://portoftinosandros.webnode.gr/ 
2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Τήνου www.dimostinou.eu 
3. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Άνδρου http://andros.gr/ 
4. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-Α Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου 


Ευάγγελος Ν. Κορνάρος 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας