Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ»

                                                                         (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ: ΩΓΚΒΩΗ6-0ΕΛ)               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τήνος, 18 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                 Αρ.Πρωτ. :3993                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αρ.Μελέτης: 1/2016 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ»

Ο Δήμαρχος Τήνου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών «Υπηρεσία λειτουργίας δεματοποιητή» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημαρχιακού Καταστήματος, επί της οδού Ευαγγελιστρίας 72 -  Τήνος, στις 6 Μαΐου 2016  ημέρα Παρασκευή.
Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 12:00 μ.μ. και λήξης 12:30 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 13 Μαΐου 2016, την ίδια ώρα και ημέρα στα γραφεία του Δημαρχιακού Καταστήματος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπηρεσιών ανέρχεται στα 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Δεκτοί
στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα  διακήρυξη ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα..
Η Εγγύηση Συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστοής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 1.200,00€.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του τεύχους της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα καθώς και να τους παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη από το δικτυακό τόπο του Δήμου Τήνου (www.dimostinou.eu) και από τις αρμόδιες  υπηρεσίες του Δήμου Τήνου (ΤΗΛ.:2283360132 και 2283360140, ΦΑΞ: 2283360139) κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 Ο Δήμαρχος Τήνου           
                       
 Σίμος Ορφανός

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας