Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Τήνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Τήνος 21 Δεκεμβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                   Αρ. Πρωτ: 15192
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72
Πληροφορίες: Μιχελή Σταματία &
Δεσύπρη Αργύρω
Τηλέφωνο: 2283360132 & 2283360140
Fax: 2283360139
Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Τήνου.

Προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων (δικύκλων, επιβατικών, φορτηγών, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου), με διάρκεια ασφάλισης δύο ετών (2) ετών, παρακαλούμε όπως παραδώσετε, έως την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015 έως τις 13:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπ’ αριθμ. 21/2015 Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό το μέρος τον τίτλο της προσφοράς, την επωνυμία και τη διεύθυνση (οδός αριθμός, Πόλη, τηλέφωνο, fax) του προσφέροντος.
Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής:
1.      Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο
2.      Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
3.      Αστικής ευθύνης εντός πορθμείου για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο
4.      Αστικής ευθύνης εντός πορθμείου για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
5.      Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος
6.      Θραύση κρυστάλλων
7.      Προσωπικό ατύχημα οδηγού (πλην δικύκλων)
8.      Προστασίας Bonus Malus.
9.      Φροντίδας ατυχήματος
10.  Νομική προστασία
Ειδικότερα, τα οχήματα που αναφέρονται με χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνημα Έργου), καθώς και τα απορριμματοφόρα καλύπτονται επιπλέον για:
1.      Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο.
2.      Υλικές ζημιές έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις. Ο Δήμος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ.
Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης του οχήματος μετά από πιθανή απόσυρση αυτού από την κυκλοφορία και επέκταση της ασφάλισης σε νέο αυτοκίνητο το οποίο θα θέτει σε κυκλοφορία.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19,470,00€  και Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο.


                       
    Ο Δήμαρχος Τήνου        Σίμος Ορφανός
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας