Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Τήνος 5 Ιουνίου 2015 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                        Αριθμ πρωτ. 24 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΝΟΡΜΟΥ «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Το Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου «Γιαννούλης Χαλεπάς» 
διακηρύττει ότι: 
Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση ισόγειας αίθουσας στον οικισμό Πύργος της Τ.Κ. Πανόρμου του Δήμου Τήνου,  από το Πνευματικό  Εκπολιτιστικό Κέντρο Πάνορμου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου.  
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο του Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου  καταλληλότητας, προκειμένου να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους. 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Να είναι ισόγειο. 
β. Να αποτελείται τουλάχιστον από έναν ενιαίο χώρο επιφάνειας άνω των 100,00 τετρ. 
μέτρων και αύλειο χώρο τουλάχιστον 15,00 τετρ. μέτρων.  
γ. Να βρίσκεται στον οικισμό Πύργος  
δ.Το ακίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. 
ε. Η μίσθωση θα είναι πενταετής. 
στ. Το μίσθωμα να μην υπερβαίνει το ποσό των  330,00 ευρώ μηνιαίως. 

ΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα  ( 5 )  ημερών  από τη δημοσίευση της παρούσης και πάντως το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, υποβάλλουν ή  αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με φάκελο με τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Διακήρυξη, στο Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου «Γιαννούλης Χαλεπάς»  υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81. 
Η Επιτροπή με επιτόπια έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως και θα συντάξει σχετική έκθεση, εντός πέντε  (5) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών, ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος η κ. Σαλταμανίκα Αικατερίνη, τηλ. 22830 31262.. 

Ο Δήμαρχος Τήνου και  
Πρόεδρος του Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου Πανόρμου 
«Γιαννούλης Χαλεπάς» 


Σιμος Ορφανός 


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας