Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2015, του Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλκίδη του Δήμου Τήνου.