Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Τήνος, 26 Ιουλίου 2022

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ Πρωτ.: 9207

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72                                                             

ΤΗΝΟΣ 84200                                                                                       

ΤΗΛ: 22833-60101

e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Τήνου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτητην παροχή υπηρεσιών “περισυλλογής, μεταφοράς, φύλαξης, διατροφής και διατήρησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων”για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων ζώων ελευθέρας βοσκής.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα σχετικά:

-   Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση των παραγωγικών ζώων, συνεργείο περισυλλογής και σταυλική εγκατάσταση (ιδιόκτητη ή μισθωμένη).

-   Για κάθε μετάβαση στα όρια του Δήμου, που θα αφορά την περισυλλογή και μεταφορά του κάθε ανεπιτήρητου ζώου στις εγκαταστάσεις του, θα λαμβάνει το ποσό των είκοσι(20,00) €.

-   Για κάθε ζώο που θα περισυλλέγει θα λαμβάνει το ποσό των εννέα (9,00)€ ημερησίως, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, για τον σταυλισμό και την

εκτροφή του.

-   Μετά την παρέλευση των δέκα (10) ημερών που προβλέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, τα ζώα θα οδηγούνται προς εκποίηση ή σφαγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 1/3 (25%) της αξίας των ζώων θα λαμβάνει ο Δήμος και τα2/3 (75%) ο ανάδοχος.

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη :ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ μέχρι και τις 26 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

 

Η οικονομική προσφορά, έκαστου ενδιαφερόμενου, πρέπει να συνοδεύεται από:

1.      Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

2.      Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων.

3.      Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται:

Ø  η ανάλογη ή παρόμοια  εμπειρία, επί του αντικειμένου, η οποία θα αποδεικνύεται με την κατάθεση αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης (αν προκύπτει από αντίστοιχες συμβάσεις με δημόσιο φορέα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο).

Ø  Ανάλυση του εκπαιδευμένου προσωπικού που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Ø  Η διάρθρωση και η οργάνωση του χώρου και των υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ικανοποιητικές προκειμένου να επιτευχθεί με τρόπο υπεύθυνο, απρόσκοπτο και αποτελεσματικό οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

Επιπλέον, η οικονομική προσφορά, προς  απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αυτά προκύπτουν από το άρθρο 80 του ίδιου Νόμου, πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.      Πλήρως συμπληρωμένη (υπογεγραμμένη & σφραγισμένη) την Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα κατά περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (ως νόμιμος εκπρόσωπος νοείται αυτός που προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2.      Φορολογική Ενημερότητα (Για κάθε νόμιμη χρήση)

3.      Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ – ΙΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασία).

 

Επιπρόσθετα:

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει τη μορφή εταιρείας, θα προσκομιστεί επιπλέον:

·         Νομιμοποιητικά έγγραφα (Ισχύον Καταστατικό & Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ / Έκδοσης τελευταίου τριμήνου)

Ενώ:

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα προσκομιστεί επιπλέον των ανωτέρω (1,2,3):

·         Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ - ΟΑΕΕ (Για συμμετοχή σε δημοπρασία).

 

Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως & ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην από 25/7/2022 Τεχνική Έκθεση του Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου Τήνου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Η  ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και βάσει των οριζόμενων στην από 25/7/2022 Τεχνική Έκθεση του Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου Τήνου.

 

 

Η Αντιδήμαρχος

Νικολέτα Τριανταφύλλου - Οριάνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας