Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

12/2021 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Τήνος,  24 Σεπτεμβρίου   2021                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αριθμός Συνεδρίασης : 12/2021     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 Λαμβάνοντας υπόψη:

 1.     Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τις εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκης περιορισμού τις διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2.     Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3.     Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τις διάδοσης τις πανδημίας»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 11.00 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 ΘΕΜΑ 1ο :Εξέταση αιτήσεως του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για παραχώρηση του παλαιού ιατρείου της Κοινότητας Πανόρμου Τήνου.

Εισηγήτρια : Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση άδειας εκσκαφής.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο: Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Γ΄ κατανομή) έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη   

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για μείωση του ύψους των καταβληθέντων μισθωμάτων του κυλικείου του Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου Τήνου.

Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη  

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων στο  3ο Νηπιαγωγείου Τήνου.

Εισηγήτρια : Δήμαρχος  

ΘΕΜΑ 6ο :Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του  Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».

Εισηγητής :  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου στην θέση ΚΟΣΣΙΝΙ, όμορο των εγκαταστάσεων δεματοποίησης, σε εκτέλεση της  σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταβατική διαχείριση στερεών αποβλήτων νήσου Τήνου» και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας του προσφερομένου ακινήτου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση αιτήσεως Κότσαλη Κωνσταντίνου του Νικολάου για παραχώρηση ή μη χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

Εισηγήτρια : Αλοιμόνου Ε.

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών μονάδων».

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για την  διοργάνωση διαγωνιστικού project φωτογραφίας στην Κοινότητα Κτικάδου (σχετ. η 45/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κτικάδου).

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση της 129/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

Εισηγητής :  Πρόεδρος  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος


 


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας