Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

8/2021 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  07 Ιουνίου  2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 08/2021     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τις εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκης περιορισμού τις διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3. Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τις διάδοσης τις πανδημίας» 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 τις τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1ο: Ανακήρυξη σε Επίτιμο Δημότη Τήνου, του τέως Καθολικού Αρχιεπισκόπου Νάξου, Τήνου, Άνδρου και Μυκόνου 

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 2ο:Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους τροποποίησης, τεχνικής προμελέτης και σταδίων τευχών δημοπράτησης ΣΑΥ ΦΑΥ, της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τήνου».

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 3ο:Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός ανταλλάγματος.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 4ο:Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τήνου».

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 5ο:Εξέταση αιτήσεως Ιωάννη Σπανού και Ελένης Πλυτά για την χορήγηση άδειας διάνοιξης τομής σε δημοτική οδό για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και σύνδεση στο δημοτικό αποχετευτικό  δίκτυο.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 6ο:Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Α΄& Β΄ κατανομή).

Εισηγήτρια: Λουκριτία Άνδροβικ Ρουγγέρη 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση της με αριθ. 09/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου, περί καθορισμού μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) του Δημοτικού  Παιδικού  Σταθμού για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εισηγητής: Χρυσούλα Πέτκοβιτς 

ΘΕΜΑ 8ο:Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με τον Ιωσήφ Αρμάο. 

Εισηγητής: Εμμαν. Σώχος 

ΘΕΜΑ 9ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 10ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κάμπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

Εισηγητής:  Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 11ο:Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τροποποίηση της αριθ. πρωτ. οικ. 45706/3743/16-0502012 απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας  «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ», ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στο ύψωμα «Όρος» του Δήμου Τήνου. 

Εισηγητής:  Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 12ο:Γνωμοδότηση επι του αιτήματος παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας και  θαλάσσιου χώρου - πυθμένα,  για τις προσαιγιαλώσεις των υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών των διασυνδέσεων της VODAFONE μεταξύ των νησιών : Σύρου Τήνου, Τήνου – Μυκόνου, Μυκόνου – Πάρου, Πάρου – Νάξου, Νάξου – Θήρας και Θήρας – Κω.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 13ο:Συγκρότηση επιτροπής απόσυρσης οχημάτων Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Ευάγγελος Περιάλης 

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Γεωργίας Λιάπη & Μυρτώς Κακαρά για παραχώρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου για διοργάνωση εικαστικής έκθεσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 15ο:Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Επιχειρηματιών Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος Τήνου για παραχώρηση έδρας στα πλαίσια του tinosfoodpaths.

Εισηγητής: Δήμαρχος  

ΘΕΜΑ 16ο:Εξουσιοδότηση του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικό Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για να προβαίνει σε ενέργειες και διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του.

Εισηγητής: Πρόεδρος


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας