Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

6/2021 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος,  23 Απριλίου   2021

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 06/2021     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 


Λαμβάνοντας υπόψη:


1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τις εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκης περιορισμού τις διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2. Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

3. Την με αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τις διάδοσης τις πανδημίας» 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 τις τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο:Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός ανταλλάγματος.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο:Καθορισμός θέσης για την εκμίσθωση αιγιαλού & παραλίας με την διαδικασία της δημοπράτησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’).

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο:Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση «Καφέ Σνακ Μπαρ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΙΣ ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ο.Ε.».

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 4ο:Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 5ο:Ορισμός μελών στην επιτροπή του άρθρου 26 παρ. 4  του κανονισμού καθαριότητας,  για την εκδίκαση ενστάσεων επί των επιβληθέντων προστίμων.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση και υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και του συλλόγου με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 7ο:Παραχώρηση σχολικού χώρου του Νηπιαγωγείου Εξωμβούργου Τήνου (Καλλονής) για εκπαιδευτικούς πολιτιστικούς σκοπούς.

Εισηγήτρια: Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη 

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πλάνου δράσης τουριστικής προβολής έτους 2021.

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 9ο:Εξέταση αιτήσεως Παπαναστασίου Γεωργίου για την χορήγηση άδειας διάνοιξης τομής σε δημοτική οδού για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 10ο:Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην ανάδοχη εταιρεία «ΕDIL TEXNIKH BIOMHXANIKH ATEBE» για λογαριασμό του παρόχου VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ .

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Δ΄ τρίμηνο 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Α΄ τρίμηνο 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 13ο:Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας σχετικά με την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που προκαλούν έντονη όχληση και ρύπανση.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας