Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Τήνος,  10 Αυγούστου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αριθμός Συνεδρίασης : 17/2020     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη:


1.         Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).
2.         Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς,  την Παρασκευή 14 Αυγούστου  2020 και ώρα από 10.00 έως 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο :
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση παρέμβασης 
 του Δήμου Τήνου  κατά της με αριθ. 50/2020 αγωγής της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ» & παράστασης 
στο αρμόδιο δικαστήριο.
ΘΕΜΑ 2ο :
Τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου «Έργα βελτίωσης δικτύου 
ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
ΘΕΜΑ 3ο :
Παροχή γνώμης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του 
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.
ΘΕΜΑ 4ο :
Παραλαβή του επιμέρους σταδίου  της  μελέτης οδοποιίας της: 
«Μελέτης Κατασκευής έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου 
σχεδίου Δήμου Τήνου».
ΘΕΜΑ 5ο :
Παράταση εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής έργων 
 υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Πέτρος ΜαρκουΐζοςΠαρακαλείσθε  την Παρασκευή 14 Αυγούστου  2020 και ώρα από 10.00 έως 11.00, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο e–mail: ds.dimoutinou@gmail.com ή τηλεφωνικά (2283360142) για την θέση  σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Οι  αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας