Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων με υφιστάμενες γεωτρήσεις ή /πηγές στην Τοπική Κοινότητα Στενής Δήμου Τήνου


ΑΔΑ:68Ε5ΩΗ6-Ξ5Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Τήνος, 18/6/2020

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αρ. πρωτ. 5316
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ή / ΠΗΓΕΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ


Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π. Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» .
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4) Την από 22/11/2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης σχετικά με την ανάγκη μίσθωσης αγροτεμαχίων εντός των οποίων υφίστανται αδειοδοτημένες γεωτρήσεις ή/ πηγές και τα οποία βρίσκονται στη κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής.
5) Την με αρ. 14/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Στενής με την οποία εγκρίνει την μίσθωση αγροτεμαχίων εντός της κτηματικής περιφέρειας της και υφίστανται αδειοδοτημένες γεωτρήσεις ή/ πηγές. (ΑΔΑ:6ΣΨΙΩΗ6-ΛΩ1)

 1. Την αρ. 213/2017 (ΑΔΑ:6094ΩΗ6-0ΓΙ) απόφαση του Δ. Σ. Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της και εν γένει του νησιού.

 1. Την αρ. 12/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΣΦΩΗ6-Ε9Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
 2. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν φάκελοι λόγω COVID-19 έως τη καταληκτική ημερομηνία της 04-05-2020.
 3. Την με αρ. 90/2020 (ΑΔΑ: 681ΧΩΗ6-Ν05) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η επανάληψη της διαδικασίας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων, εντός των οποίων υφίστανται αδειοδοτημένες γεωτρήσεις ή / και πηγές που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της ως άνω Τοπικής Κοινότητας και εν γένει του νησιού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτική μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων, εντός των οποίων υφίστανται αδειοδοτημένες γεωτρήσεις ή / και πηγές που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της ως άνω Τοπικής Κοινότητας και εν γένει του νησιού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π. . 270/1981:

Α΄ φάση: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ COURIER στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τήνου εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση δηλ. μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020.
Στη συνέχεια η αρμόδια Υπηρεσία τις αποστέλλει στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, του άρθρου 7 του Π. . 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 3/2020 (ΑΔΑ: Ψ2Π1ΩΗ6-2ΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνουν :

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη, με περιγραφή του προσφερόμενου ακίνητου
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των νομίμων τίτλων κυριότητας (συμβόλαιο ή σύσταση),

3. Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα (τουλάχιστον 6μήνου) υπογεγραμμένο από αρμόδιο μελετητή σε κλίμακα 1:200 ή 1:500, ανάλογα την έκταση, εξαρτημένο από ΕΓΣΑ'87 απ' όπου να φαίνονται με έντονη αξονική γραμμή τα όρια του, να επισημαίνονται οι κορυφές του, να αναγράφονται οι διαστάσεις και το εμβαδόν του. Το τοπογραφικό θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή και του ιδιοκτήτη.
4. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Τήνου.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 2ο Β΄ φάση:. Διενέργεια δημοπρασίας.


Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης .

Κριτήριο κατακύρωσης, γι΄ αυτή τη φάση της δημοπρασίας, ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφώνησης με το όνομα και το επίθετο του μειοδότη.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή δημοπρασίας, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμιά αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών και τον τελευταίο μειοδότη εκμισθωτή που είναι υπεύθυνος για την τήρηση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 3ο Διάρκεια μίσθωσης


Η μίσθωση θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και θα λήξει μετά την πάροδο τριετίας. Επιτρέπεται η παράταση της μίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοποιούμενη στον εκμισθωτή, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της συμβάσεως.

Ο Δήμος θα μπορεί να λύει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της για τους εξής λόγους :

 1. Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο

 1. Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης

 1. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος.

Άρθρο 4ο Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρόσκλησή του για το σκοπό αυτό, να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.

Άρθρο 5ο Καταβολή μισθωμάτων – Κρατήσεις

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται από το Δήμο στον εκμισθωτή ή στο νόμιμο πληρεξούσιό του, με την έγγραφη απόδειξη της υπογραφής του ανωτέρω, στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα.

Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις εκμισθωτή

 1. εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο το μίσθιο, στη χρήση του Δήμου, κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους τόσο της Διακήρυξης, όσο και του Μισθωτηρίου Συμβολαίου, διαφορετικά λύεται η μίσθωση από το Δήμο.

 1. εκμισθωτής φέρει τα βάρη του μισθίου και τους φόρους που το βαρύνουν .
Άρθρο 7ο Υποχρεώσεις Μισθωτή

 • μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση.

 • Δήμος δεν υπόκειται σε καμία αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτή, εάν από την συνήθη χρήση ή από τυχαίο γεγονός, προκληθούν βλάβες ή ζημιές στο μίσθιο.

 • μισθωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε ο ίδιος στο μίσθιο.

Άρθρο 8ο Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 9ο Παράδοση ακινήτου

Το μίσθιο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και να συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

Άρθρο 10ο Έξοδα σύμβασης

Ο μειοδότης υποχρεώνεται να πληρώσει τα έξοδα της σύμβασης (τέλη, κηρύκεια, δημοσίευση στον Τύπο κ.λ.π).Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που μπορούν να τα ακυρώσουν χωρίς να έχει το δικαίωμα ο μειοδότης για αποζημίωση και άλλη αξίωση.

Άρθρο 11ο Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Αν το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ως ασύμφορο, ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.

 1. Αν ο μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η επανάληψη της δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη. Ο Δήμος Τήνου επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή.

Άρθρο 12ο Ανεπιτυχής δημοπρασία

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και δεν υπάρχει αποτέλεσμα από την δημοπρασία, η μίσθωση του ακινήτου που έχει κριθεί κατάλληλο, μπορεί να γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Άρθρο 13ο Δημοσίευση δημοπρασίας

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα της έδρας του Νομού, δέκα (10) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Στενής, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π. . 270/81 καθώς επίσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου http://www.dimostinou.eu.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας.

Άρθρο 14ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο ύδρευσης του Δήμου Τήνου που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, ισόγειο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2283360116, αρμόδιος υπάλληλος Ματθαίος Ρουγγέρης.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται η αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.Ο Δήμαρχος Τήνου

Ιωάννης Σιώτος

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας