Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τήνου 10/2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Τήνος,  08   Μαΐου  2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                  Αριθμός  Συνεδρίασης :  10/2020                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  ΗΠΡΟΣ:      Τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                   Δήμου Τήνου
                   ΕΝΤΑΥΘΑ

             Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.10.2019), τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με την αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλώ να συμμετέχετε στη διά περιφοράς 10η  Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12.00 έως 13.00   για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση της με αριθ. 48/γ/2020 απόφασης του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσίες απολύμανσης – μικροβιοκτονίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Τήνου & σε κοινόχρηστους χώρους», στα πλαίσια εφαρμογής προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση της με αριθ. 49/γ/2020 απόφασης του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ειδών συλλογικής υγιεινής», στα πλαίσια εφαρμογής προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση της με αριθ. 42/γ/2020 απόφασης του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας υφασμάτινων μασκών, πολλαπλών χρήσεων, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τήνου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης περί αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου του Δήμου και των ΝΠΔΔ.

ΘΕΜΑ 5ο:

Λήψη απόφασης επί εισήγησης του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας  και Ταμείου για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού  για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τετράμηνης διάρκειας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Σιώτος

Δήμαρχος Τήνου

Παρακαλείσθε  όπως μας αποστείλετε την  πρόθεση συμμετοχή σας  και τη ψήφο σας ανά θέμα, στις 12/05/2020 και ώρα από 12.00 έως 13:00 στο e–mail: ds.dimoutinou@gmail.com  ή τηλεφωνικά στο 2283360142.
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας