Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Προμήθεια τροφίμων & φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων


ΑΔΑ: 6ΙΜΕΩΗ6-1ΘΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Τήνος, 24 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αρ. Πρωτ.:  13780 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια τροφίμων & φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμαρχος Δήμου Τήνου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», προϋπολογισμού 47.201,23€   συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 13% & 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τήνου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος
Ταχ.Κωδ.: 84 200
Τηλ.: 2283360140 & 2283360132
Telefax: 2283360139
E-mail:  dtpromithies@gmail.com
Ιστοσελίδα:www. dimostinou.eu
Κωδικός NUTS: 3

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimostinou.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Τήνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικοί CPV: Όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της υπ’ αριθμ. 13780/24-12-2019 Διακήρυξης.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: 3.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, φρέσκου γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστείου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ της υπ΄αριθμ. 13780/24-12-2019  διακήρυξης & της υπ’ αριθμ. 9/2019 Μελέτης του Γραφείου Προμηθειών και Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.   

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
        β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς .
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
.  
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου Τήνου, 1ος όροφος, στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος στις  16 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.:

·         15.6061, 20.6061, 25.6061 & 45.6061 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Τήνου.

·         10.6481.0001, 10.6481.0002, 10.6481.0003 & 10.6481.0004 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Τήνου.

·         15.6471 του προϋπολογισμού εξόδων του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ».

Σε βάρος των ανωτέρω πιστώσεων έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

·         Για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής & της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έχουν εκδοθεί, αντίστοιχα, οι υπ’ αριθμ. 27/2019 (ΑΔΑ:6ΔΛΖΟΞ78-ΓΣΡ) & 25/2019 (ΑΔΑ:ΩΤΦΦΟΞ78-8ΤΠ) Αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της υπ΄αριθμ. 13780/24-12-2019 διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)  σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα θα αναρτηθεί:
·         στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 και
·         Σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

Τα συνολικό κείμενο της υπ’ αριθμ. 13780/24-12-2019 διακήρυξης μαζί με τα λοιπά έγγραφά της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Τήνου: www.dimostinou.eu και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου.

                                                                                    Ο Δήμαρχος Τήνου


              Ιωάννης Σιώτος                                 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας