Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση, Αποστολή & Διανομή λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Τήνου


                                                                                    ΑΔΑ: 7ΜΙΛΩΗ6-74Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Τήνος, 31 Οκτωβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αρ. Πρωτ.: 11393  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση, Αποστολή & Διανομή  λογαριασμών ύδρευσης Δήμου ΤήνουΟ Δήμαρχος Δήμου Τήνουπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή και διανομή λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Τήνου», προϋπολογισμού  74.400,00    ευρώ με το Φ.Π.Α. 24% .1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τήνου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος

Ταχ.Κωδ.: 84 200

Τηλ.: 2283360140 & 2283360132

Telefax: 2283360139

E-mail:dtpromithies@gmail.com

Ιστοσελίδα:www. dimostinou.eu

Κωδικός NUTS: 32. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimostinou.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.3. Κωδικοί CPV: 64110000-0 «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες» & 79800000-2 «Υπηρεσίες εκτύπωσης & συναφείς υπηρεσίες».4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 3.5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Οι εργασίες αφορούν την παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή και διανομή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Τήνου. Πιο συγκεκριμένα αφορά τους υπό έκδοση λογαριασμούς η ποσότητα των οποίων ανέρχεται περίπου στα 80.000 τεμάχια.

  

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Έως απορρόφησης των ποσοτήτων του προϋπολογισμού.8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

8.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς .
8.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.  


9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου Τήνου, 1ος όροφος, στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος, στις  14 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6154.0001 με τίτλο: «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή και διανομή λογαριασμών ύδρευσης – Αποχέτευσης»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,  2020 και 2021 αντίστοιχα του Δήμου Τήνου. Σχετική  η υπ’ αριθμ. 545/21-10-2019 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΕΨΨΩΗ6-ΖΨΞ & ΑΔΑΜ: 19REQ005731429) επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης.14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της υπ΄αριθμ. 11393/31-10-2019 διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)  σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα θα αναρτηθεί:

·         στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 και

·         Σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.Το συνολικό κείμενο της υπ’ αριθμ. 11393/31-10 -2019 διακήρυξης μαζί με τα λοιπά έγγραφά της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Τήνου: www.dimostinou.eu.

                                                                                    Ο Δήμαρχος Τήνου


                                                                                          Ιωάννης Σιώτος    Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας