Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Παρόχης Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

                                                                                                       Τήνος , 3 Ιουλίου    2019

                                                      Αρ. Πρωτ.1272

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Κ Α Θ Α Ρ Ι O Τ Η Τ ΑΣ

Λ Ι Μ Ε Ν ΩΝ  ΓΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΟΥΟ Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου»  προϋπολογισμού  74.292,12€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ  Ο.Τ.Α.

Οδός: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος

Ταχ.Κωδ.: 84 200

Τηλ.:2283023754

Telefax:2283023752

E-mail:edesipri@1331.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα: http://portoftinosandros.webnode.gr

Κωδικός NUTS: 3

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://portoftinosandros.webnode.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του ΔΛΤΤ-Α κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV: 90611000-3  :   «Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 3

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Οι εργασίες οδοκαθαρισμού  αφορούν τους Λιμένες Γαυρίου και Μπατσίου  με συνολική επιφάνεια 25.000,00τμ.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Εννέα   (9) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης.

8.  Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

9.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΔΛΤΤ-Α στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 84200  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 15 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12:00μμ  και η ώρα λήξης 12:30μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 22 Ιουλίου 2019  την ίδια ώρα και μέρα στα γραφεία του  ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180)  ημέρες

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6117.0010 «Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου» του  προϋπολογισμού 2019 του ΔΛΤΤ-Α. Σχετική η ΑΑΥ 117/2019 (ΑΔΑ:6ΕΧΙΟΡ07-ΘΡΟ, ΑΔΑΜ 19REQ004966341).

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΔΛΤΤ-Α , η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΔΣ του ΔΛΤΤ-Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της 6/2019 διακήρυξης και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ(Ν. 4469/2017) με δαπάνη που βαρύνει τον ανάδοχο αφού αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.

Το συνολικό κείμενο της 6/2019 διακήρυξης μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, (ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς, Σχέδιο Σύμβασης και Υπόδειγμα Εγγυητικής) θα αναρτηθεί και:

 1.στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου http://portoftinosandros.webnode.gr/

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Τήνου www.dimostinou.eu

3. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-ΑΟ Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

Ιωάννης Α. Σιώτος

Δήμαρχος Τήνου 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας