Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση – Πρόσκληση , υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μεγαλόχαρης 24, Τήνος

Ταχ. Κωδ.: 84200

Τηλ. :2283023754

Fax: 2283023752

e-mail: portoftinosandros@gmail.com


 


Τήνος 26 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 1441

                                                     Ανακοίνωση – Πρόσκληση , υποβολής αιτήσεων από
ενδιαφερόμενους για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο φορέας Διαχείρισης Λιμένα Τήνου  ο οποίος είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τήνου που εδρεύει στην πόλη της Τήνου, καλούμενος εφ εξής «Φορέας Διοίκησης», και έχει κατά νόμο την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Τήνου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Σιώτο, Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες  διατάξεις».
2.Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας « Οδηγίες για την εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής»
3. την υπ’ αριθ. 58/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΤΒΟΡ07-Ε6Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΤ-Α  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων και του αριθμού των αδειών άσκησης για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»
4. την υπ’ αριθ. 92/2019 (ΑΔΑ: Ω7Ψ7ΟΡ07-Α27) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΤ-Α  «Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που υπάγονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ 178/Β/1997)» 4. η υπ’ αριθμ. Φ.3131/17/96/97 (ΦΕΚ 178 Β’- διορθ. Σφαλ. στο ΦΕΚ-443 Β’)
5. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342 «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την 92/2019 (ΑΔΑ: Ω7Ψ7ΟΡ07-Α27), οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.3131/17/96/97, όπως υποβάλουν αιτήσεις για την ανάπτυξη δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ 
1.Τμήματα επί της  Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΤΗΝΟΥ που βρίσκονται εντός ενιαίου οριοθετημένου χώρου και έχουν καθοριστεί με την απόφαση Δ.Σ. 92/2019  και εμφαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Τα ανωτέρω  τμήματα παραχωρούνται με την διαδικασία της παρούσας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αγρότες παραγωγούς του Δήμου Τήνου για τους οποίους θα εκδοθούν άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου πώλησης αγροτικών προϊόντων Τήνου. Οι θέσεις είναι αριθμημένες όπως εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και αντιστοιχούν με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ ΕΤΟΣ
7
10,00
125,00€
14
8,00
75,00€
20
10,00
175,00€
21
10,00
200,00€
22
10,00
200,00€

2. Τμήματα επί των πεζοδρομίων της  Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΤΗΝΟΥ που βρίσκονται στις θέσεις που αναφέρονται παρακάτω και εμφαίνονται στο συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και αντιστοιχούν με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Είδος
Θέσεις επί του παραλιακού πεζοδρομίου
ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ
Καλαμπόκι
Έναντι ζαχαροπλαστείου Μεσκλιές
150.00€
Ζωγράφος
Πλατεία Παντανάσσης
100,00€
Χειροποίητα κοσμήματα
Έναντι Φλοίσβο
100,00€
Μαλλί γριάς-καλαμπόκι-ποπκορν
Έναντι Εθνικής Τράπεζας
100,00€


Β.   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου ορίζεται έως δύο  (2) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία έκδοσης των αδειών στάσιμου-υπαίθριου εμπορίου.

Γ.  ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ

1.        Καθορίζεται η ετήσια αντικειμενική αξία παραχώρησης ανά θέση σύμφωνα με την  58/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΤΒΟΡ07-Ε6Υ) απόφαση του Δ.Σ. για την Α1 περίπτωση, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ
7
125,00€
14
75,00€
20
175,00€
21
200,00€
22
200,00€

και για την Α2 περίπτωση , ως εξής:

Είδος
Αξία παραχώρησης /έτος
Καλαμπόκι
150,00€
Ζωγράφος
100,00€
Χειροποίητα κοσμήματα
100,00€
Μαλλί γριάς-καλαμπόκι-ποπκορν
100,00€

2. Η καταβολή του ανταλλάγματος παραχώρησης θα καταβάλλεται από τον παραχωρησιούχο προκαταβολικά, για το 1ο έτος της παραχώρησης, αμέσως μετά την ανάρτηση της ατομικής πράξης παραχώρησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για κάθε επόμενο έτος, η καταβολή του ανταλλάγματος παραχώρησης θα γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στην έγγραφη ειδοποίηση του αιτούντα από την υπηρεσία μας. Σημειώνεται ότι υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου και πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
                3. Το αντάλλαγμα παραχώρησης δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγω ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερό και αμετάβλητο μέχρι τη λήξη της παραχώρησης.

Δ. Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

1.             Όλοι όσοι δεν έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από άλλη πηγή κατά μέσο όρο ανώτερο του ποσού των 5.000.000 δρχ. δλδ 14.673,51€  κατά την τελευταία τριετία, που αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εκτός των πολυτέκνων και ανέργων, οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιών (δήμων κοινοτήτων ΟΑΕΔ, κ.λπ.)" σύμφωνα με την Κ1/2113/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.          Όλοι όσοι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.
3.    Όλοι όσοι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστρωπία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παράνομης αλιείας με εκρηκτικές, τοξικές, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
4.        Τα ίδια ή μέλη της οικογένειάς τους δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιοδήποτε τρόπο, πλην των περιπτώσεων πώλησης παραδοσιακών ειδών, κατά την κρίση του φορέα εκμετάλλευσης.

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων
1) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.
2) Ανάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.
3) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.
4) Ανάπηροι με ποσοστό άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.
5) Πολύτεκνοι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, σε εφαρμογή του Ν. 2323/95 όπως ισχύει & της υπ. αριθμ. Φ.3131/17/96 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους άδειες, άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων εφόσον προηγουμένως έχει εκδοθεί για κάθε έναν ξεχωριστά ατομική πράξη παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης.
Συγκεκριμένα, για κάθε τμήμα θα προηγούνται με την σειρά που αναφέρονται οι:
 1) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.
2) Ανάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.
3) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.
4) Ανάπηροι με ποσοστό άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.
5) Πολύτεκνοι, προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά,

Εφόσον για την ίδια θέση υπάρχουν ενδιαφερόμενοι περισσότεροι του ενός τότε θα διενεργείται κλήρωση.

Εάν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις με την παρούσα διαδικασία και δεν προκύψει ενδιαφερόμενος από τις παραπάνω ομάδες, θα διενεργηθεί στη συνέχεια και σε διαφορετική ημερομηνία, πλειοδοτικός διαγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες του άρθρο 2 παρ 3 της Φ.3131/17/96/97.

Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας και προαπαιτούμενα για την παραχώρηση χώρου.
1.
α.   Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας, αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την παραχώρηση χώρου εφόσον πρόκειται για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο και τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για: (1)  το συγκεκριμένο χώρο ή τους χώρους που επιθυμεί να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, (2)  τα συγκεκριμένα είδη που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου.
β.     Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
γ.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 του Φ. 3131.17/96/97.
δ.    Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 του Φ. 3131.17/96/97.
ε.      Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
στ. 'Έγγραφη συναίνεση της οικείας Λιμενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας και την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου επί υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εφόσον πρόκειται για χερσαίους χώρους διακίνησης επιβατών και οχημάτων με επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) διεθνών πλόων ή που εκτελούν κύριες ή δευτερεύουσες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές. (Κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία του ΔΛΤΤΑ)
ζ.    Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.
η.  Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο.
θ.   Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 της Φ. 3131.17/96/97.

2.   Ο φορέας εκμετάλλευσης εξετάζει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων με τις νόμιμες διαδικασίες για την παραχώρηση του χώρου.

3.   Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών ο φορέας εκμετάλλευσης χορηγεί σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο (π.χ. αντίγραφο εγκριτικής απόφασης ή τυχόν καταρτισθέντος συμφωνητικού) με τη χρήση του οποίου ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προσκομίζει στο φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου να εκδώσει την άδεια υπαίθριου εμπορίου τα εξής:
α.   Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).
β.   Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ΔΟΥ για την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου.
γ.   Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Ζ. Αναπλήρωση
Η προσωρινή αναπλήρωση κατόχου άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνον με την έγκαιρη κατάθεση αίτησης του ενδιαφερόμενου για την αναπλήρωση, συνοδευόμενη με δύο (2) φωτογραφίες του αναπληρωτή, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας, της άδειας ικανότητας, οδηγού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ιατρική γνωμάτευση στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται η διάρκεια της ασθένειας του κατόχου της άδειας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο φορέα εκμετάλλευσης για τη χορήγηση απ' αυτόν βεβαίωσης αναπλήρωσης η οποία θα περιλαμβάνει:
α.   Πλήρη ατομικά στοιχεία του κατόχου και του προσωρινού αναπληρωτή καθώς και φωτογραφία του δεύτερου.
β.   Το είδος της συγγένειας προσωρινού αναπληρωτή και αναπληρούμενου.
γ.   Το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης.

Ο προσωρινός αναπληρωτής κατόχου άδειας υπαίθριου εμπορίου, θα πρέπει να είναι σύζυγος ή άλλο πρόσωπο πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγενείας εξ αίματος με τον αναπληρούμενο.

Η μόνιμη αναπλήρωση κατόχου αδείας επιτρέπεται από οποιοδήποτε πρόσωπο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Φ. 3131.17/96/97 και εφόσον κατατεθούν-εκδοθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις υποπαραγράφους β, γ, δ, ε, η, ι της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3γ του άρθρου 3 της Φ. 3131.17/96/97 και της άδειας ικανότητας οδηγού, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μόνιμη αναπλήρωση των κατόχων αδειών είναι να έχουν αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%.
Αν μετά τη χορήγηση της άδειας ή μόνιμη αναπηρία αρθεί ή το πρόσωπο, που μόνιμα αναπληρώνει το δικαιούχο, παύει να ασκεί τη δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια ασκείται αυτή από άλλο πρόσωπο ή από τον ίδιο το δικαιούχο, γίνεται αντικατάσταση της άδειας. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΔΛΤΤΑ Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος κατά τις ώρες από 9:00 έως 13:00.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Ιουλίου  2019 ημέρα Τετάρτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2283023754.


Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΤΑ


Γιάννης Σιώτος
Δήμαρχος Τήνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας