Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία "Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ΔΕ Εξωμβούργου"

ΑΔΑ:Ψ1ΩΚΩΗ6-ΦΚ2                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τήνος, 31 Μαΐου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                            Αρ. Πρωτ.:  4921


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Εξωμβούργου
Ο Δήμαρχος Δήμου Τήνου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Εξωμβούργου», προϋπολογισμού  52.576,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τήνου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος
Ταχ.Κωδ.: 84 200
Τηλ.: 22833 60126
Telefax: 22833 60123
E-mail: dtpromithies@gmail.com & dt@1516.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα Δήμου Τήνου:www. dimostinou.eu

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimostinou.eu.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στα γραφεία του Δήμου Τήνου στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, Χώρα Τήνου, Τ.Κ. 84200 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Λεβαντή)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικοί CPV: 75252000-7  «Υπηρεσίες διάσωσης»

4. Τόπος παροχής /εκτέλεσης της υπηρεσίας: Παραλία Κιονίων Τήνου – (1 ναυαγοσώστης) &  Κολυμπήθρα Τήνου (Μικρή Άμμος) – (1 ναυαγοσώστης)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών της Δ.Ε. Εξωμβούργου κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο για το έτος 2019, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν :
1. Την προμήθεια δύο (2) βάθρων (παρατηρητηρίου – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1Β και άρ. 9) και παράδοση στην αποθήκη του Δήμου Τήνου.
2. Το κόστος επάνδρωσης δύο (2) βάθρων συμπεριλαμβανομένων:
·         Απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού ανά βάθρο – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1Α
·         του εξοπλισμού του βάθρου – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1Γ
·         ταχύπλοου σκάφους 5m συμπ/νου του κόστους λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού – ένα χειριστή και ένα ναυαγοσώστη – Π.Δ. 31/ 2018, άρ. 7, παρ. 1δ)
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Για τέσσερις (4) μήνες.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
             Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση όμως που επιλεγεί ως ανάδοχος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με σκοπό την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών.
             Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου Τήνου, 1ος όροφος, στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, Τήνος στις  13 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. έως 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
10.Χρόνος υποβολής Προσφορών:  Οι   φάκελοι   των   προσφορών   υποβάλλονται  με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας  των διαγωνιζόμενων  στο   πρωτόκολλο   του ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ: 
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Ευαγγελιστρίας 72, Χώρα Τήνου, Τ.Κ. 842 00).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό (της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου, αρμόδια υπάλληλος κα Λεβαντή Μαρία τηλ. 2283360126, fax: 2283360123 email: dt@1516.syzefxis.gov.gr), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6142.0003 με τίτλο: «Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών ΔΕ Εξωμβούργου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Τήνου. Σχετική η υπ’ αριθ.  292/7-5-2019 (ΑΔΑ:Ω2ΓΨΩΗ6-07Υ)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.

13. Ενστάσεις: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Τήνου, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
14. Πληροφορίες/Δημοσιεύσεις:
1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου, στον δικτυακό τόπο: http://www.dimostinou.eu.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στα γραφεία του Δήμου Τήνου στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελιστρίας 72, Χώρα Τήνου, Τ.Κ. 842 00. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος, αρμόδια υπάλληλος κα Λεβαντή Μαρία τηλ. 2283360126, fax: 2283360123) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.


                                                                                    Ο Δήμαρχος Τήνου

                                                          Ιωάννης Σιώτος  

    


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας