Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Συνδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου


                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Τήνος,  20  Απριλίου    2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αριθμός Συνεδρίασης : 09/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                 
                       Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 24η Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη  και ώρα 10.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος  
ΘΕΜΑ 2ο:
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2010-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση της με αριθμό 33/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο:
Περί αποδοχής επιχορήγησης ποσού 15.000,00 € και των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης της δράσης με τίτλο «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες», στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)-WiFi4EU.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 € από πιστώσεις του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση της με αριθ. 2/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών μονάδων».
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο:
Παράταση υποβολής 4ου Παραδοτέου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου»
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 8ο:
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 11ο:
Κατανομή ποσού 20.530,00 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Α΄ δόση) σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 14ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΟΤΕ Α.Ε. για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης με σκοπό την εγκατάσταση ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση της με αριθ. 37/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού,  οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση της με αριθ. 17/2019 απόφασης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος
ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση της με αριθ. 5/2019 απόφασης του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγ. Τριάδας Γύρλας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης
ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση της με αριθ. 4/2019  απόφασης του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Τήνου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος
ΘΕΜΑ 19ο:
Λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος στην Ειδική Επιτροπή ΣτΕ του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/94 για κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην  ανταποδοτική υπηρεσία Ύδρευσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 20ο:
Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την με αριθ. ΣΟΧ 1/2019 (Α.Π.: 2686/29.03.2019) Ανακοίνωση του Δήμου Τήνου και την με αριθ. πρωτ. οικ. 17352/8-3-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 21ο:
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στον τομέα του πολιτισμού στον οικισμό του Πύργου της Τ.Κ. Πανόρμου και αποστολή αιτήματος στην Ειδική Επιτροπή ΣτΕ του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/94 για κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη του προσωπικού αυτού.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 22ο:
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά «Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος» στη θέση ΠΑΤΕΛΑ Τ.Κ. Πανόρμου, Δήμου Τήνου της εταιρείας «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 23ο:
Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση άδειας χρήσης οικογενειακού τάφου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Λιανικού εμπορίου διάθεσης τροφίμων και ποτών» στον Φιλιππούση Ιάκωβο του Αντωνίου» που βρίσκεται στον οικισμό Αγ. Παρασκευής της Δημοτικής Ενότητας Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 25ο:
Εξειδίκευση πίστωσης  σε βάρος του  K.A 15.6615 με τίτλο  «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις»  για την προμήθεια T-shirt (μπλουζάκια) για την συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο  Επαγγελματιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Τήνου εκδήλωσης με τίτλο: «Tinos Food Paths 2019».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 26ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του K.A 15.6615 με τίτλο  «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» για την εκτύπωση 3πτυχου εντύπου σε πέντε γλώσσες για την προώθηση της Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 27ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 µε τίτλο «οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κλιμακίου Τήνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 28ο:
Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 29ο:
Υποβολή 4ου Παραδοτέου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου»
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 30ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Αετοφωλιά της Τοπικής Κοινότητας Καλλονής.
Εισηγητής : Ε. Σώχος
ΘΕΜΑ 31ο:
Συζήτηση επί αιτήματος πολιτών Τήνου, σχετικά με την συνέχιση εργασιών στην θέση Πράσσα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ΗΕ.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας