Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος, 17 Αυγούστου   2018
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                Αριθμός Συνεδρίασης : 24/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 21η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο: 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 2ο: 
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.0003 με τίτλο «Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών μηχανημάτων».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 3ο: 
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.0002 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο: 
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 5ο: 
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00. 6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο: 
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 219 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση της με αριθμό 4/2018 μελέτης του έργου «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:  
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.900,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 10ο: 
Έγκριση της με αριθμό 11/29-5-2018 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος 

ΘΕΜΑ 11ο: 
Έγκριση της με αριθμό 19/2018 απόφασης του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος 

ΘΕΜΑ 12ο: 
Έγκριση της με αριθμό 16/24-7-2018 απόφασης  του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 
Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης 

ΘΕΜΑ 13ο: 
Έγκριση της με αριθμό 214/2018 απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 14ο: 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση βασικού ιατρικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη Νήσο Τήνο».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 15ο: 
Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Επισκευή αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 16ο: 
Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην εταιρία "RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ" με διακριτικό τίτλο "RC".
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ 

ΘΕΜΑ 17ο: 
Αποδοχή αποφαινόμενων οργάνων για το έργο «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης παιδικών χαρών ΔΕ Τήνου, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης».
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος 

ΘΕΜΑ 18ο: 
Ορισμός μελών καταλληλότητας και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 19ο: 
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων» για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην διεθνή έκθεση TOUR NATUR (31/8/2018 – 2/09/2018), η οποία θα λάβει χώρα στο Ντίσελντορφ και έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 20ο: 
Τροποποίηση της 231/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών εκτίμησης ακινήτων για την εκμίσθωση ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της και εν γένει του νησιού.
Εισηγήτρια : Λ. Ανδροβικ

ΘΕΜΑ 21ο: 
Παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) π. Κοινότητας Πανόρμου νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεμβρανών εγκαταστάσεων επεξεργασίας θαλασσίου ύδατος».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο :  «Υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου, εκτός της έδρας του.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: 
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & Ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
Εισηγητής : Δήμαρχος Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας