Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου η 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

       
                     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Τήνος, 16 Μαρτίου   2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                Αριθμός Συνεδρίασης : 10/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                 Aριθ. πρωτ.: 2389


Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, 
σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), 
την 22α  Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα 
της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που αφορά: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 
σε γήπεδο έκτασης 5.992,61 τ.μ. στη θέση “ΚΟΥΤΑΛΑ – ΞΑΝΕΜΟ” 
Δήμου Τήνου, Νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 2ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 που αφορά: «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων
 Λιμένα Τήνου Νομού Κυκλάδων».
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος  
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ένταξης του Κοιμητηρίου της πόλης της Τήνου στην
 Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης
 (Association of Significant Cemeteries in Europe, ASCE) 
καθώς και έγκριση του αντίστοιχου ποσού συνδρομής.
Εισηγητής  : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση επικαιροποιημένου «Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας
 για συγχρηματοδοτούμενα έργα» προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος
ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τήνου
 στην Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
 για υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών  έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ.
 «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος
ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. Έτους 2018, 
της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση της με αριθ. 17/2017 απόφασης, της 
Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου, 
περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Π. Αρμάος   
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση της με αριθ. 32/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» περί αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού, οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση της με αριθμό 1/2018 απόφασης του 
Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ»
 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.
Εισηγητής : Ε. Σώχος
ΘΕΜΑ 11ο:
Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.701,79 € για δημιουργία και
 Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση της 
Τήνου στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 12ο:
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για συμμετοχή σε 
προωθητική ενέργεια στην Ιταλική αγορά.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 13ο:
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.982,35 € για συντήρηση και 
λειτουργία του website Tinos.gr.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 14ο:
Ψήφιση πίστωσης για την μετάφραση της ιστοσελίδας
 (www.tinos.gr) στην  ιταλική γλώσσα.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του 
κλιμακίου Τήνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ 
Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό  μελών επιτροπής, για την
 εκτίμηση καταλληλότητας ακινήτων.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 17ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος  
ΘΕΜΑ 18ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών
 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 19ο:  
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους 
του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 20ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.
του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 21ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.
 της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος
ΘΕΜΑ 22ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.   
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 23ο:
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών, 
στην επιτροπή του άρθρου 4 και του άρθρου 48 του Κανονισμού Ύδρευσης.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 24ο:
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος
ΘΕΜΑ 25ο:
Τροποποίηση της με αριθ. 122/2017 απόφασης του Δ.Σ. 
αναφορικά με την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 26ο:
Τροποποίηση της 102/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση του 
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 27ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση ακινήτου, 
κειμένου εντός του οικισμού Πύργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 28ο:
Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην 
εταιρία "RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ" με διακριτικό τίτλο "RC".
Εισηγήτρια  : Λ. Άνδροβικ
ΘΕΜΑ 29ο:
Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη 
αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 30ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την χορήγηση χρηματικού
 βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, 
σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής :   Δήμαρχος                           
ΘΕΜΑ 31ο:
Ψήφιση πίστωσης, αναφορικά με την κάλυψη δαπάνης  
εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας