Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ   ΤΗΝΟΥ                                                                         Τήνος 03 Οκτωβρίου 2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ
                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.10239

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ   23/Β/2017

Ο Δήμαρχος Τήνου έχοντας υπόψη:
1.         Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
              Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.         Τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας , Δήμων και Κοινοτήτων»   
              (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006).
3.         Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε του Ν.4051/2012, σύμφωνα με τις οποίες σε
              δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθία οι δύο (2).
4.         Την υπ’ αριθ. 15150/15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι
              και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το  
              Ν.3852/2010» όπως ισχύει.
5.         Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της                            
              Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το Δήμο Τήνου.
6.         Το γεγονός ότι  ο Δήμος Τήνου αποτελείται από τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες
7.         Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των οριζόμενων Αντιδημάρχων με την                                                        
              υπ’ αριθ. 19/Β/4.9.2014 (ΑΔΑ:7ΞΚΝΩΗ6-2ΔΥ) απόφαση Δημάρχου Τήνου.
8.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 1265/11-04-12), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
              1531/21-06-13 και ισχύει σήμερα.
9.         Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-17).
10.       Την με αριθ. Πρωτ. 9794/26.09.2017 υπεύθυνη δήλωση  του Αντιδημάρχου Τήνου κ.
              Φίλιππου Οριάνου
11.       Την με αριθ.  6/Β/08.03.2017 (αριθ. πρωτ. 2165/08.03.2017 ΑΔΑ: ΩΓΛΥΩΗ6-ΜΗ1)
              απόφαση Δημάρχου Τήνου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την παρ. 3, της με αριθ. υπ’ αριθ. 6/Β/08.03.2017 (αριθ. πρωτ. 2165/08.03.2017 - ΑΔΑ: ΩΓΛΥΩΗ6-ΜΗ1) απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Τήνου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο σκέλος που αφορά στον ορισμό του Αντιδημάρχου κ. Φίλιππου Οριάνου, ως εξής:
3) "Τον κ. Οριάνο Φίλιππο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:"
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 6/Β/08.03.2017 (αριθ. πρωτ. 2165/08.03.2017 - ΑΔΑ: ΩΓΛΥΩΗ6-ΜΗ1)απόφαση Δημάρχου Τήνου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία  ημερήσια εφημερίδα  της πρωτεύουσας του Νομού και  να αναρτηθεί στο εθνικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.         

Ο Δήμαρχος Τήνου

 

Σίμος ΟρφανόςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-          Γραφείο Δημάρχου
-          Αναφερόμενο Αντιδήμαρχο
-          Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-          Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας