Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου.

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 9 Σεπτεμβρίου   2017
  1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 15/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 10392

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την  13η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση μελέτης του έργου:(Αποπεράτωση Επισκευής κτιρίου «ΜΟΣΧΟΎΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΉ» του Δημοτικού κληροδοτήματος Φωκίωνος & Μοσχούλας Πλυτά στην Τήνο).   
Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση λύσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση περιοχών επέκτασης εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Τήνου και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.  
Εισηγήτρια : E. Aλοιμόνου
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Στενής» και ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του.    
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ελαιοτριβείο νήσου Τήνου» και ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής : Π. Αρμάος
ΘΕΜΑ 6ο:
Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τήνου, σε κατηγορίες (σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017).
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 7ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2017.
Εισηγήτρια : E. Aλοιμόνου
ΘΕΜΑ 8ο:
Αποδεσμεύσεις αχρησιμοποίητων υπολοίπων ποσών που είχαν αναληφθεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια : E. Aλοιμόνου
ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (Λονδίνο, 06-08/11/2017), έγκριση μετακίνησης τρίτου προσώπου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 10ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην έκθεση τουρισμού «Philoxenia 2017» (Θεσσαλονίκη, 10-12/11/2017), έγκριση μετακίνησης μέλους της Τουριστικής Επιτροπής και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 11ο:
Συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην τουριστική έκθεση στην Παιανία, που θα λάβει χώρα, 19-22 Οκτωβρίου 2017, έγκριση μετακίνησης μέλους της Τουριστικής Επιτροπής και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 12ο:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.230,20 ευρώ για την «Παραγωγή βίντεο για την τουριστική προβολή της Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 13ο:
Ψήφιση πίστωσης για την εκτύπωση πρακτικών 2ου συνεδρίου με θέμα : «Όψεις της Τήνου των Κλασικών Χρόνων».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 14ο:
Ψήφιση πίστωσης για την μετάφραση της ιστοσελίδας (www.tinos.gr) στην γαλλική γλώσσα.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου Τήνου στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης για υπογραφή συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Τήνου με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς για την εκπόνηση του έργου με τίτλο  «Πλατφόρμα ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τήνου».
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 17ο:
Κατανομή ποσού 18.180,00 € από τους Κ.Α.Π. (γ’ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 18ο:
Oρισμός των δυο μελών της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου.
Εισηγητής: Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 19ο:
Ψήφιση πίστωσης, αναφορικά με την κάλυψη δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.  
Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση της με αρ. 13/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Π. Αρμάος
ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση της με αρ. 20/2017 απόφασης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος
ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2016, του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος.
ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2016  του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς.
Εισηγητής : Εμμανουήλ Σώχος
ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση της με αρ. 152/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΘΕΜΑ 25ο:
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του  Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 26ο:
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την: «Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18-12-2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου “Αιολικοί Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και των συνοδών έργων».
Εισηγητής: Ι. Σιώτος.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας