Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ «ΡΑΦΗΝΑ» ΝΣ 333

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
                                                            Αρ. Πρωτ.  885 Τήνος 10/05/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου
Προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίου Ρ/Κ «Ραφήνα» εκτός λιμένα Τήνου με εκποίηση αυτού, προϋπολογισμού 74.400,00€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ  Ο.Τ.Α.
Οδός: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος
Ταχ.Κωδ.: 84 200
Τηλ.: 2283023754
Telefax: 2283023752
Ιστοσελίδα: http://portoftinosandros.webnode.gr
Κωδικός NUTS: 3
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://portoftinosandros.webnode.gr  και  http://dimostinou.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του ΔΛΤΤ-Α κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV: 63725300-0 «Υπηρεσίες ανέλκυσης πλοίων»
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: 3
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ 7 του Ν. 2881/01 με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το ν. 4412/2016 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου  Ρ/Κ «ΡΑΦΗΝΑ ΝΣ 333» που βρίσκεται βυθισμένο εντός του Λιμένος Τήνου, από τον μειοδότη στον οποίο θα μεταβιβασθεί το ναυάγιο.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται.
7. Χρόνος εκτέλεσης: τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
9.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΔΛΤΤ-Α στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 84200  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 20 Ιουνίου 2017  ημέρα Τρίτη . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12:00  και η ώρα λήξης 12:30. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180)  ημέρες
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6117.0003 «Ανέλκυση ναυαγίου Ρ/Κ Ραφήνα»»  του προϋπολογισμού 2017 του ΔΛΤΤ-Α. Σχετική η υπ’ αριθ. 046/2017 (ΑΔΑ:62ΛΕΟΡ07-8ΥΗ) απόφαση δέσμευσης  πίστωσης.
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΔΣ του ΔΛΤΤ-Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ΔΛΤΤ-Α  ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί
  • στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.
  • σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία τοπική
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, (ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς, Σχέδιο Σύμβασης και Υπόδειγμα Εγγυητικής) θα αναρτηθεί και:
 1.στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου http://portoftinosandros.webnode.gr/
2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Τήνου www.dimostinou.eu
3. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-Α

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος
                                                                        
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας