Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ


    Τήνος, 27 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ. 113

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ


Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα   από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Παροχής Υπηρεσιών  Καθαριότητας  Λιμένα  Τήνου» προϋπολογισμού
 69.932,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία  επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ Ο.Τ.Α. Οδός: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος
Ταχ.Κωδ.: 84 200
Τηλ.:2283023754
Telefax:2283023752
Κωδικός NUTS: 3
2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου:  http://portoftinosandros.webnode.gr/
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφεία του ΔΛΤΤ-Α κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV: 90611000-3: "Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού»
4.  Κωδικός  NUTS  κύριου  τόπου  παράδοσης  της  προμήθειας/εκτέλεσης  της υπηρεσίας: 3
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Οι εργασίες οδοκαθαρισμού  αφορούν τη χερσαία   ζώνη  Λιμένα  Τήνου  με  συνολική  έκταση   περίπου   50.000τμ.  Πιο συγκεκριμένα          οι χώροι    οδοκαθαρισμού εκτείνονται    από τον πέτρινο Λιμενοβραχίονα   περιοχής   «ΒΙΝΤΖΙ»       έως   τον   Εξωτερικό   Λιμένα   Τήνου   και συμπεριλαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους από την οικοδομική γραμμή έως τη θάλασσα.
6. Εναλλακτικές προσφορές: 
Δεν επιτρέπονται.
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β)     ενώσεις      προσφερόντων      που    υποβάλλουν      κοινή      προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
) κοινοπραξίες  προσφερόντων,  εφόσον  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά  στο αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
9.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΔΛΤΤ-Α στην  οδό  Λ.  Μεγαλόχαρης  24  Τήνος  84200                               σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016, στις 13 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12:00μμ  και η ώρα λήξης 12:30μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 20/02/2017 την ίδια ώρα και μέρα στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6117.0006 «Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένα Τήνου» του υπό κατάρτιση  προϋπολογισμού 2017 του ΔΛΤΤ-Α. Σχετικές οι υπ αριθ. 170/2016 (ΑΔΑ: ΩΔΜ5ΟΡ07-Υ3Ο) &   36/2017   (ΑΔΑ:
643ΣΟΡ07-Υ) αποφάσεις ΔΣ.
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΔΣ του ΔΛΤΤ-Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ΔΛΤΤ-Α ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
14.  Δημοσιεύσεις:  Το  συνολικό  κείμενο  της  1/2017  διακήρυξηςκαι  τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  σύμφωνα με το Ν.3861/2010.
Το  συνολικό  κείμενο  της  1/2017  διακήρυξης  μαζί  με  τα  λοιπά έγγραφα  της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων  της,  ( ΤΕΥΔ,  έντυπο οικονομικής  προσφοράς,   Σχέδιο   Σύμβασης   και  Υπόδειγμα   Εγγυητικής) θα αναρτηθεί και:
1.στην      ιστοσελίδα   του      Δημοτικού      Λιμενικού      Ταμείου      Τήνου Άνδρου http://portoftinosandros.webnode.gr/
2. στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου www.dimostinou.eu
3. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-Α.Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου

  

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας