Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 29 Νοεμβρίου.

        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 25 Νοεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 20/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 13030

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Λήψη απόφασης, σχετικά με την συμμετοχή στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΔΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.  
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:

Υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης με τίτλο: « Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 4688/31-10-2016 (A/A ΟΠΣ: 1808) «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών φροντίδας ΑΜΕΑ και λοιπών ευάλωτων ατόμων» του άξονα προτεραιότητας 3 – «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιου Αιγαίου».
Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης, αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Παραλαβή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Πανόρμου του Δήμου Τήνου.    Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης για την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού για την «προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Τήνου και των Νομικών Προσώπων αυτού 2016-2017», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 22870.
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με την εκτέλεση του έργου  «Αποπεράτωση επισκευής για τη Μοσχούλειο Σχολή Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση διεξαγωγής «Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων Τήνου» με τη συμμετοχή μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Εισηγητής  Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος
Αικ. Πέρσελλ της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Ιερώνυμου Κοτσώνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.   
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.  
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλκίδη του Δήμου Τήνου.  
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Μόδεστου Αρμακόλα  του Δήμου Τήνου.  
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου του Δήμου Τήνου.  
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Λουΐζας Σώχου του  Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Ιωάννη Πρίντεζη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.  
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2017, του Κληροδοτήματος Αντωνίου και Λουΐζας Σώχου του Δήμου Τήνου.   
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο:

Εξέταση αιτήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 22ο:

Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία « ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ», σχετικά με την επιχορήγηση αυτού.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 23ο:

Τροποποίηση της με αριθ. 219/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 24ο:

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την  «Επιχείρηση μαζικής εστίασης & αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτήριο, παραδοσιακό καφενείο, σνακ μπαρ, πιτσαρία και παντοπωλείου» του Λεωνίδα Παλτζόγλου του Ευαγγέλου που βρίσκεται στον οικισμό Υστέρνια της Τ.Κ. Υστερνίων.   
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 25ο:

Χορήγηση  άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την επιχείρηση  «Εστιατόριο - Αναψυκτήριο» (Κ.Υ.Ε.) του Κωνσταντίνου Χαλκέα του Βασιλείου, που βρίσκεται στον οικισμό Πάνορμος  της Τ. Κ. Πανόρμου.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 26ο:

Χορήγηση  άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την επιχείρηση «Καφετέρια - Καφενείο» (Κ.Υ.Ε.) του Ιωσήφ Ρήγου του Γεωργίου, που βρίσκεται στον οικισμό Μυρσίνη της Τ. Κ. Στενής.   
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 27ο:

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την επιχείρηση  «Αναψυκτήριο – Καφενείο» (Κ.Υ.Ε.) του Αργύριου Ξυπολιτίδη του Γεωργίου, που βρίσκεται στον οικισμό Πύργος της Τ. Κ. Πανόρμου.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 28ο:

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την επιχείρηση «Καφέ – Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο» (Κ.Υ.Ε.) του Μάρκου Βαλάκα του Νικολάου, που βρίσκεται στον οικισμό Πύργος  της Τ. Κ. Πανόρμου.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 29ο:

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την «Επιχείρηση μαζικής εστίασης & αναψυχής – πλήρους γεύματος» (Κ.Υ.Ε.) του Νικόλαου Σκλάβου του Ιωσήφ, που βρίσκεται στον οικισμό Αετοφωλιά της Τ. Κ. Καλλονής. Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 30ο:

Κατανομή ποσού 17.520,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2016 (γ΄ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.   
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.


ΘΕΜΑ 31ο:

Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2016 – Πρωτοχρονιάς 2017 και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης.  
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο:
Έγκριση της με αρ. 167/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 33ο:
Έγκριση της με αρ. 20/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας