Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ «ΡΑΦΗΝΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ «ΡΑΦΗΝΑ»

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1111/12-07-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ «ΡΑΦΗΝΑ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου, προκηρύσσει ανοιχτό πλειοδοτικό  διαγωνισμό, για την εκποίηση του ναυαγίου Ρ/Κ/ ΡΑΦΗΝΑ με την υποχρέωση ανέλκυσης και απομάκρυνσης του από το λιμάνι της Τήνου.
Ως τιμή εκκίνησης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθορίζεται το ποσό των 1.000,00 €
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα (όπως ισχύουν):
  • των παρ. 2,9,10 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
  • Των διατάξεων  του Ν. 2881/01 (ΦΕΚ 16 Α/06.02.2001) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις»
  • Των διατάξεων της Υ.Α.212/2001 (2123/34/01) του ΥΕΝ (ΦΕΚ Β΄1439/22-10-2001) «Διαδικασία και όροι… και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν.2881/2001»
  • Των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ΠΟΣΟΣΤΟ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  χωρίς το ΦΠΑ. και κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου την Δευτέρα 25-07-2016 και ώρα 12:30μμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξεως παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 13:00μμ.
Σε περίπτωση που κριθεί άγονος ο διαγωνισμός η διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα  01-08-2016 στον ίδιο τόπο και κατά τις ίδιες ώρες.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από τα γραφεία του ΔΛΤ Τήνου Άνδρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2283023754, fax: 2283023752 από την αρμόδια υπάλληλο  του Δ.Λ.Τ. Τήνου- Άνδρου Ορφανού Άννα και στην διεύθυνση Μεγαλόχαρης 24, τ.κ. 84200, Τήνος.

Τήνος, 12 - 07– 2016
Ο  Πρόεδρος
ΔΛΤΤΑ

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας