Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου σχετικά με την καταβολή λιμενικών τελών των σκαφών αναψυχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Τήνος,   7 Ιουνίου  2016            
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ                             

 Ταχ. Δ/νση: Μεγαλόχαρης 24                                                      

ΤΗΝΟΣ 84200                                                                     
ΤΗΛ:    2283023754
ΦΑΞ:    2283023752                                                                    
e-mail: dltt-a@1331.syzefxis.gov.gr               

                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ–ΑΝΔΡΟΥ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των σκαφών αναψυχής  που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων των λιμένων Τήνου (Τήνου, Πανόρμου, Αγίου Ρωμανού, Υστερνίων) και των λιμένων Άνδρου (Γαύριο, Χώρας, Κόρθι) ότι βάσει της Κ.Υ.Α. αριθμ. 8122.1/29/16.7.2014 Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων υποχρεούνται στην καταβολή τελών ελλιμενισμού.

Τα ανωτέρω τέλη
καταβάλλονται  στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Τήνου (Ευαγγελιστρίας 72)  προσκομίζοντας  την ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ.

Οι χρήστες των λιμένων νήσου Άνδρου, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την οικονομική υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (τηλ: 2283023754 κα Δεσύπρη) προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο καταβολής των τελών.

                                        Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΤ-Α

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος

Παραθέτουμε ολόκληρη την ΚΥΑ για ενημέρωσής σας.

Κ.Υ.Α. αριθμ. 8122.1/29/16.7.2014 Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων) Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες Αριθμ. 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ Β' 2032/25-07-2014) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. 7 των άρθρων 20 και 42 του από 14/19.1.1939 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων» (Α΄24).
 2. Τις διατάξεις του αρθ. 7 παρ. 2 του ν.δ. 2721/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄325).
 3. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ. 2 του ν.δ. 158/1969 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων κ.λπ.» (Α΄63).
 4. Τις διατάξεις του ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92).
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 649/1977 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων εις Υπουργείον Δημοσίων Έργων κ.λπ.» (Α΄ 212).
 6. Τις διατάξεις του αρθ. 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄127), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 42 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).
 7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 8. Το αριθ. 511.17/2014(683)/13−02−2014 ΦΕΣ του ΥΝΑ΄/ ΔΙΓΑΚΑΛ Α΄.
 9. Την αριθ. 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
 10. Την αριθ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄ 926) κοινή απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
 11. Το αρθ. 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141).
 12. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών» (Α΄153).
 13. Η αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/2012).
 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330) απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 απόφαση (Β΄926) και επανακαθορίζουμε τα υπέρ των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014 ‘’Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις’’(Α΄92), ως ακολούθως:
Α. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
 Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.
Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση:
Μικρών σκαφών (του ν.4256/2014):
Μήκος                          Ευρώ
 0 – 7μ.                        11,00 € ανά μέτρο
Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του ν.4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους: Μήκος                                    Ευρώ
Ανεξαρτήτως μήκους   30,00 € ανά μέτρο
Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος                          ευρώ
7,01 και άνω                73,00 € ανά μέτρο
Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος                          Ευρώ
7,01−10 μ.                   150,00 € ανά μέτρο
10,01−15 μ.                 170,00 € ανά μέτρο
15,01 και άνω              200,00 € ανά μέτρο
Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014)
Μήκος                          Ευρώ
Ανεξαρτήτως μήκους   30,00 € ανά μέτρο
Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365.
Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Γ. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.
Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:
Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €
Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.
Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου εκάστου έτους.
Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:
α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος
β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.
γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησης−παραβολής.
ΣΤ. Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.
2. Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν:
α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δηλώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.
β) Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών.
4. Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
5. Τα τέλη της παρούσης απόφασης, είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργούνται η 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄ 330) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ και η 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄926) κοινή απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας