Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Προμήθεια Ρυμουλκούμενου Θρυμματιστή ΚλαδιώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η/Μ       ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΑΡ. ΜΕΛ. : 2/2016
ΤΙΤΛΟΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 6563 / 21-06-2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμαρχος Tήνου
Διακηρύσσει ότι :
1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ» προϋπολογισμού 57.500,00 € επί πλέον Φ. Π. Α. 16% 9.200,00€, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο καθεμίας ξεχωριστά από τις ομάδες των προς προμήθεια ειδών η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ.Α. 11389/1993 ΦΕΚ 185/Β. Οι «ενδιαφερόμενοι» μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την
11/07/2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου, οδός Ευαγγελιστρίας 72  , 1ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση αναβολής ο διαγωνισμός θα γίνει την 18/07/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

3. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, θα γνωστοποιηθεί εγγράφως (με
τηλεομοιοτυπία) στους συμμετέχοντες.

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη,οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή
Νομικά Πρόσωπα ή Συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της Υ.Α 11389/1993 -ΕΚΠΟΤΑ). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

5. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές για τέσσερεις (4) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

6. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες το πολύ από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας Η παράδοση θα γίνει στον τόπο που θα υποδείξει ο Δήμος Τήνου.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της ομάδας ή των ομάδων των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με το Ν.4281/2014.

8. Το έργο χρηματοδοτείται  ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του τεύχους της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα καθώς και να τους παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη από το Τμήμα Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  του Δήμου Τήνου (2283360122) κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι την 08/07/2016 και ώρες από τις 8:00π.μ έως 14:30μ.μ. Επίσης, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τήνου (www.dimostinou.gr).


O Δήμαρχος Τήνου


Σίμος Ορφανός

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας