Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Διακήρυξη Προμήθειας Υλικών Δεματοποίησης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρόνος παράδοσης  της προμήθειας είναι αυτός που αναγράφεται στο πλήρη έντυπο της διακήρυξης.