Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ & ΑΓ.ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ & ΑΓ.ΡΩΜΑΝΟΥ   ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ 
                                                                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:  767/23-5-2016

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου λαμβάνοντας υπόψη:

1)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2)  Την παρ. 2 του άρθρου 209 και την παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
3)  Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4)  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
5)  Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6)  Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
7)  Τις διατάξεις των  άρθρων 1 &  11 του Π.Δ. 28/1980.
8)  Το ν. 4281/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37  ν.4320/15 , το  άρθρο  93 ν. 4368/2016 & το άρθρο 3 ν. 4380/2016.
9)  Την πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2016 ποσού 12.300,00€  στον ΚΑ 20.6117.0009 «Παροχή Υπηρεσίας για την καθαριότητα Λιμένων Υστερνίων & Αγ. Ρωμανού.»
10) Το άρθρο  6  παρ. 14 Ν. 4071/2012.
11) το άρθρο 61 του Ν.3979/11(ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’).
12) Ότι για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες των  Λιμένων Υστερνίων και Αγ. Ρωμανού Συνολικής Επιφάνειας 6.000,00τμ.  απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας «Καθαριότητα Λιμένων Υστερνίων και Αγ. Ρωμανού»  η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.
  προσκαλεί 

για την υποβολή σφραγισμένων  
προσφορών  για την απευθείας  ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Λιμένων Υστερνίων και Αγ.Ρωμανού Συνολικής Επιφάνειας 6.000,00τμ για τρεις (3) μήνες  εκτιμώμενου προϋπολογισμού δαπάνης 8.582,22 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΜΗΝΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(3 ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ*2 ΑΤΟΜΑ)

6 ΜΗΝΕΣ

ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ (26 ΑΡΓΙΕΣ/22*75%)

0,88ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

6,88 ΜΗΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

2,30 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΜΗΝΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (2,30*26ΗΜΕΡ/ΘΙΑ*12ΜΗΝΕΣ)

717,60 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(20ΗΜΕΡΕΣ *2,30 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)
46,00 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ /ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

763,60 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10ΜΗΝΟΥ  (763,60*26,18€)/12*3

4.997,76€

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

875,67€

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (5.873,43 *26,71%)

1.568,79€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

7.442,22€

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

      90,00€

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

    150,00€

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ)

    900,00€

ΚΑΘΑΡΟ  ΠΟΣΟ

8.582,22€

ΦΠΑ 24%

2.059,73€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

10.641,95€


1.         Αντικείμενο Υπηρεσιών  .
Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Λιμένων Υστερνίων και Αγ. Ρωμανού για τρεις  (3) μήνες. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα απαιτηθούν δύο άτομα με  σύνολο εβδομαδιαίων ωρών 40h/άτομο για εξαήμερη απασχόληση  από  Δευτέρα – Κυριακή (ρεπό καθημερινή).

2.         Δικαίωμα συμμετοχής.
Στην παρούσα απευθείας ανάθεση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα κι έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
3.         Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού :
Ø  Αντίγραφο της έναρξης – μεταβολής επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ  με δραστηριότητα σχετική με το είδος των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης.
Ø  Οικονομική προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ.1 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4144/2013  τα εξής στοιχεία: α) Ο αριθμός των εργαζομένων. β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Ø  Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
α. έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
β. έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα τυχόν προβλήματα και ότι αναλαμβάνουν πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
γ. τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβάλλουν τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολούν, ότι οι αποδοχές αυτές δεν είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία και τηρούν το νόμιμο ωράριο απασχόλησης, τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.         Προθεσμία υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία τους και  την σημείωση: "Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Λιμένων Υστερνίων και Αγ. Ρωμανού", στο γραφείο πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 κι ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν  στις 12:15μ.μ της ίδια ημέρας παρουσία των ενδιαφερομένων που το επιθυμούν.

5.         Διενέργεια Ανάθεσης .
Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση του  Προέδρου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου- Άνδρου  με  κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου(.άρθρο 157 ν.4281/2014).

6.         Λοιποί όροι.
6.1.   Η ανάδοχος εταιρεία ή ατομική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σε θέματα αποδοχών, ωραρίου, ασφάλισης, υγιεινής και ασφάλειας, του προσωπικού που θα απασχολήσει.
Η παράβαση του ανωτέρω όρου θα αποτελεί αιτία καταγγελίας της σύμβασης.
6.2.   Το προσωπικό καθαριότητας οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε συνεργασία με την Υπηρεσία του ΔΛΤΤ-Α.
6.3.   Η ομαλή παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου θα ελέγχεται κατά την διάρκεια της σύμβασης, από την Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και από την επιτροπή Υπηρεσιών που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, η οποία και θα υπογράψει  τελικά βεβαίωση εκτέλεσης των υπηρεσιών με βάση τους όρους της παρούσας .
6.4.   Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και τμηματικά, με την προσκόμιση σε κάθε περίπτωση των απαιτούμενων νόμιμων παραστατικών για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής ,στο οποίο θα εφαρμοσθούν οι νόμιμες κρατήσεις.( 0,10% Υπερ της Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ , χαρτόσημο   & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,60% επί αυτής  & Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8%).
6.5.   Αναλυτικό πρόγραμμα με τις εργασίες, τις ώρες  και τους χώρους που θα καθαρίζονται θα παρέχεται καθημερινά από το Δ. Λ. Τ. Τήνου Άνδρου. Όλο το προσωπικό καθημερινά κατά τις ώρες εργασίας θα φέρει στολή εργασίας με τα διακριτικά ΔΛΤΤ-Α  με ευθύνη και δαπάνες  του αναδόχου.
6.6.   Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΔΛΤΤ-Α προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και συνεχή επαφή για να πιστοποιείται η εκτέλεση της εργασίας του.
6.7.   Το προσωπικό του αναδόχου σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση των υπηρεσιών  θα αντικαθίσταται άμεσα εφόσον το απαιτήσει το ΔΛΤΤ-Α.
6.8.   Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΔΛΤΤ-Α, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών.
6.9.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων πού έχουν οριστεί, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα & υλικά(.σακούλες απορριμμάτων, σκούπες, φαράσια, καρότσια κ.α).
6.10.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος  υπεύθυνος  για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου από αυτήν προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το απασχολούμενο από τον ανάδοχο  προσωπικό, υποχρεούται μόνος  αυτός  προς αποκατάστασή της.
6.11.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών  σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς & των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΔΛΤΤΑ.
6.12    Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
6.13     Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί  από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση των Υπηρεσιών.

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 3463/2006 και του από 17-5/15-6-1959 Β. Δ/τος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στο τηλέφωνο 22830-23754 (κ. Δεσύπρη Ελισάβετ).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
 Τήνου Άνδρου

Ευάγγελος Ν. ΚορνάροςShare:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας