Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού του έργου «Κέντρου Σίτισης & Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στη Νήσο Τήνου»