Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός "Καθαριότητας λιμένων Χ. Άνδρου & Κορθίου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Τήνος, 28 Δεκεμβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Αριθ. Πρωτ. 2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ                                              
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεγαλόχαρης 24                             
Τ.Κ              :84200                                                 
Τηλ.           : 2283023754                                              
FAX            : 2283023752                                          
e-mail         :dltt-a@1331.syzefxis.gov.gr
Πληρ           :Ελισάβετ  Δεσύπρη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΤ-Α

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών «Καθαριότητας λιμένων Χ. Άνδρου & Κορθίου» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου -Άνδρου Οδός: Λεωφ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος, στις 13 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη
 Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 9:30π.μ και λήξης 10:00π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 20 Ιανουαρίου 2016  την ίδια ώρα και ημέρα στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπηρεσιών  ανέρχεται στα 59.586,58€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δέκα  (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά
ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν δυνατότητα εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό του 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 1.191,73€.
Περισσότερες πληροφορίες και  αντίγραφα της Διακήρυξης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 842 00 τηλ: 2283023754-φαξ: 2283023752.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου- Άνδρου


Ευάγγελος Ν. Κορνάρος 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας