Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  29 Οκτωβρίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  29 /2015           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                    Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 2α Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Οπτικών Μέσων 1ου Δημοτικού  Τήνου»

ΘΕΜΑ   2ο  

Δέσμευση πιστώσεων

ΘΕΜΑ   3ο  

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων εξόδων του δήμου Τήνου στο β΄ τρίμηνο 2015 (άρθρο 72 στοιχ. 1β Ν. 3852/2010).Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Σίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories