Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος, 16 Οκτωβρίου  2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                    Αριθμός Συνεδρίασης: 14/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    Αριθ. Πρωτ.:  12524


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 21η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Σχολείου Καρυάς Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 2ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Στενής». Εισηγητής: Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 3ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, στην θέση «Κοσσίνι» του Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση -  παραλαβή τροποποιημένων μελετών του έργου «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου Αιολίς Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο:

Παραλαβή των επιμέρους μελετών: α) Προκαταρκτική Μελέτη, β) Γεωλογική Μελέτη και γ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Μελέτης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2015, για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες βελτίωσης ασφαλείας και χρήσης κερκίδων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τήνου – Περιοχή Βίντσι» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της οικείας σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:

Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπέρ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες βελτίωσης ασφαλείας και χρήσης κερκίδων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τήνου – Περιοχή Βίντσι», ποσού 7.909,50€, και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων (έκδοσης της ε/ε & ενεχύρου). Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:

Λήψη απόφασης για τη συνέχιση του διαγωνισμού αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχου – προμηθευτή για την «Προμήθεια Επιστημονικού και λοιπού Εξοπλισμού 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου». Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Χρωματισμοί Σχολικού Συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
Εισηγητής : Ι.  Σιώτος

ΘΕΜΑ  10ο:

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Νήσου Τήνου: Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου –Αποπεράτωση». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ  11ο:

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, στην θέση ¨ΚΟΣΣΙΝΙ¨ του Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2014, του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 13ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣ από ΚΑΠ για την υλοποίηση των προγραμμάτων : «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κλπ ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και αναμόρφωση προϋπολογισμού, oικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο:

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 5.708,00€ (ως προς την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης) και αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου. Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικ. έτους 2015. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  16ο:

Λήψη απόφασης για την καταβολή ετήσιας συνδρομής στην εφημερίδα  Κυκλαδικό Φως.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 17ο:
Λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης  της χρήσης δημοτικού ακινήτου, πρώην Δημοτικό Σχολείο Τριαντάρου, στο «Μουσείο Παιδικής Τέχνης και Μουσικής Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 18ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά (την) : «Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου Αδρανών Υλικών σε ιδιόκτητο ακίνητο στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ» Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο:
Ψήφιση πίστωσης αναφορικά με την κάλυψη εξόδων εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο:
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας, που αφορά το παραδοσιακό καφενείο της Μαργαρούλας Ν. Κεφαλλωνίτου, που βρίσκεται στον οικισμό Φαλατάδος.
Εισηγητής: Ι. Σιώτος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας